برچسب گذاری توسط: عوامل مؤثر

عوامل مؤثر برای جلوگیری از رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان در محیط خانواده دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

تشكیل خانواده به وسیله زن و مرد با هدف تأمین نیازهای طبیعی و دستیابی به خواسته هایی صورت می گیرد كه تحقق آن مشروط به وجود روابط سالم، احترام متقابل و برخورداری عادلانه ی همسران از ثمرات پیوند زناشویی است

بررسی عوامل مؤثر بر كاهش میزان رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات ایران دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

آنچه كه در پیش رو خواهد آمد تحقیق و بررسی نسبتاً مختصری از بخش كوچكی از كاركنان بانك صادرات ایران در خصوص عوامل موثر بر میزان كاهش رضایت شغلی كاركنان بانك صادرات می‌باشد