پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر 99 صفحه + doc

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر در 99 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 99

حجم فایل: 2.638 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر در 99 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه و هدف

1- كلیات

1-1- تولید شكر و نیشكر در جهان ………………………………………………………9

1-2- تولید شكر و نیشكر در ایران ……………………………………………………….10

1-2-1- نیشكر كاری در ایران …………………………………………………………….10

1-2-2- تولید شكر نیشكری در ایران ………………………………………………….11

1-3- نیشكر كاری در خوزستان ………………………………………………………….12

1-4- كشت و صنعت كارون …………………………………………………………….14

2- تركیب شیمیایی نیشكر

2-1- مواد آلی غیر از ساكاروز ………………………………………………………….19

2-2- اسید های آلی ……………………………………………………………………….20

2-3- تركیبات غیر آلی ……………………………………………………………………20

2-4- تركیبات ازت دار …………………………………………………………………..20

3- فرایند تولید شكر از نیشكر

مقدمه

3-1- برداشت نیشكر …………………………………………………………………….21

3-1-1- مواد زائد همراه نی ……………………………………………………………23

3-2- آماده سازی نی ………………………………………………………………….24-25

3-2-1- شستشوی نی …………………………………………………………………..25

3-2-2- خرد كردن نی ………………………………………………………………….25

3-3- عصاره گیری ……………………………………………………………………….26

عنوان…………………………………………………………………………………………… صفحه

3-4- زلال كردن……………………………………………………………………………….26

3-5- صافی های خلاء……………………………………………………………………….27

3-6- تبخیر كننده ها………………………………………………………………………….27

3-7- تبلور …………………………………………………………………………………….27

3-8- سانتریفوژ ……………………………………………………………………………….27

4- تركیبات شربت نیشكر …………………………………………………………………..28

4-1- پلی ساكاریدها …………………………………………………………………………28

4-1-1- لوان ……………………………………………………………………………………29

4-1-2- پكتین …………………………………………………………………………………29

4-1-3- سلولزان ………………………………………………………………………………29

4-1-4 نشاسته …………………………………………………………………………………29

4-1-5- دكستران …………………………………………………………………………….31

4-1-5-1- مشخصات فیزیكی شیمیایی دكستران…………………………………….31

4-1-5-2- تولید دكستران……………………………………………………………………33

5 مشخصات جنس لوكونوستوك …………………………………………………………..34

6 میكربهای موجود در كارخانه قند ……………………………………………………….35

6-1- میكروارگانیسم های نیشكر ………………………………………………………….35

6-2- سالم سازی آسیاب ها ………………………………………………………………..37

7- روش های سریع اندازه گیری دكستران………………………………………………38

8- پلی ساكاریدهای نیشكر………………………………………………………………..39

8-1- صمغ درنی ترش……………………………………………………………………….41

8-2- پلی ساكاریدهای بخش تصفیه …………………………………………………….44

9- ضایعات ناشی از دكستران ………………………………………………………………45

9-1- ضایعات نامعلوم ……………………………………………………………………….45

9-2- تداخل در اندازه گیری درصد قند …………………………………………………46

9-3- مشكلات ناشی از دكستران در تصفیه و تولید شكر خام ………………….46

9-3-1 اثر بر شربت زلال كنندها …………………………………………………………46

9-3-2- اثر دكستران بر صاف شدن …………………………………………………….47

9-3-3- اثر دكستران بر ناروانی ………………………………………………………….47

9-4- اثر بر بلورهای ساكاروز…………………………………………………………….49

9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ……………………………………………………..49

9-4-2 اثر بر شكل بلورها ………………………………………………………………..49

9-5- اثر بر ظرفیت كارخانه ……………………………………………………………..53

9-6- اثر بر خلوص ملاس نهایی ………………………………………………………54

مواد و روشها

2-1- اثر روش های برداشت بر روی سرعت تشكیل دكستران …………………54

2-1-1- نمونه برداری …………………………………………………………………….55

2-1-2- آزمایشهای مربوط به نی ………………………………………………………55

2-1-2-1- تعیین ماده خشك …………………………………………………………..56

2-1-2-2- تعیین درصد قند (پلاریمتری)…………………………………………….56

2-1-2-3- درجه خلوص ……………………………………………………………….57

2-1-2-4- تعیین قند معكوس ………………………………………………………….57

2-1-2-5- اندازه گیری دكستران ………………………………………………………58

2-2- آزمایشهای مربوط به شربت ……………………………………………………..64

2-3- اثر دكستران بر انحراف پلاریزاسیون …………………………………………..65

2-4- اثر استات سرب بر حذف دكستران ………………………………………………65

2-5- اثر فرمالین …………………………………………………………………………….66

2-6- روش های آماری ……………………………………………………………………66

2-6-1- روش های تجزیه واریانس …………………………………………………….66

2-6-2- رگرسیون ………………………………………………………………………….66

نتایج و بحث

3-1- آزمایشهای نیشكر …………………………………………………………………..67

3-1-1- آزمایش قند ……………………………………………………………………….67

3-1-2- آزمایش درجه خلوص ………………………………………………………….67

3-1-3- آزمایش PH ……………………………………………………………………..68

3-1-4- آزمایش نسبت كیفیت راندمان تولید و شكرخام …………………………69

3-1-5- آزمایش دكستران ……………………………………………………………….69

3-1-6- آزمایش قند معكوس ………………………………………………………….69

3-2- آزمایشهای شربت …………………………………………………………………74

3-2-1- آزمایشهای قند معكوس……………………………………………………….74

3-2-1- آزمایش دكستران ………………………………………………………………74

3-3- آزمایش اثر دكستران بر انحراف پلایمتری …………………………………..80

3-4- آزمایش اثر فرمالین ………………………………………………………………82

3-5- آزمایش اثر استات سرب بر حذف دكستران ……………………………….83

4- ضمیمه …………………………………………………………………………………84

5- منابع مورد استفاده …………………………………………………………………..92

فهرست جداول

عنوان صفحه

شماره جدول

1- ضایعات قندی بر اساس دكستران موجود در شكر خام ………………..8

2- تولید قند و شكر از چغندر و نیشكر در جهان ……………………………9

3- صورت عملكردبهره برداری كارخانه های نیشكری………………………13

4- واریته های تجاری نیشكر كارون ……………………………………………14

5- تركیبات شیمیایی نیشكر ………………………………………………………19

6- مقادیر تركیبات مختلف در نی های سالم ، ترشیده ، خشك، برگ سبز سرنی و برگهای خشك……………………………………………………….23

7- مواد تشكیل دهنده شربت ……………………………………………………28

8- پلی ساكاریدهای موجود در نیشكر ………………………………………..30

9- گروه های مختلف دكستران بر اساس پیوندهای موجود ………………32

10- تجزیه پلی ساكاریدهای جدا شده از ملاس و شربت مخلوط………40

11- مقایسه تركیبات صمغ جدا شده از نی تازه و كهنه ……………………41

12- اثر زمان نگهداری نی سبز و سوخته بر میزان صمغ ………………….42

13- میزان صمغ در نی های خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداری …..43

14- درصد افزایش صمغ شربت در خلال نگهداری نیشكر ……………….43

15- میزان دكستران و ضایعات قندی در شكر خام …………………………45

16- منحنی استاندارد دكستران …………………………………………………..64

17- جداول تجزیه واریانس صفات مختلف نی …………………………….76

18- جداول تجزیه واریانس صفات مختلف در شربت ……………………79

19- جداول تجزیه واریانس مربوط به اثر غلظت های مختلف فرمالین…82

فهرست شكلها

1- اثر دكستران و نشاسته بر ناروانی…………………………………………………..48

2- اثر دكستران بر افزایش ناروانی ……………………………………………………48

3- بلور طبیعی ساكاروز و محورهای كریستالوگرافی…………………………….52

4- مقایسه اثر رافینوز و دكستران بر بلور ساكاروز ……………………………….52

5- اثر غلظت های متفاوت دكستران بر بلور ساكاروز…………………………..53

6- تغییرات درصد قند در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ……….72

7- تغییرات درجه خلوص در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی…. 72

8- تغییرات PH در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ……………..74

9- تغییرات نسبت كیفیت خام در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی……………………………………………………………………………….64

10- تغییرات شكر خام در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی……… 65

11- تغییرات بازه تولید در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ……..65

12- تغییرات دكستران در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ………..73

13- تغییرات قند معكوس در نی های سبز ،سوخته و برداشت ماشینی …..73

14- تغییرات قند معكوس در شربت با PH های مختلف در دمای C50ْ..77

15- تغییرات قند معكوس در شربت با PH های مختلف در دمای C60ْ..77

16- تغییرات قند معكوس در شربت با PH های مختلف در دمای C70ْ..78

17- تغییرات دكستران شربت با PH های مختلف در دمای C 50ْ ………78

18- تغییرات دكستران شربت با PH های مختلف در دمای C 60ْ ………79

19- تغییرات دكستران شربت با PH های مختلف در دمای C 70ْ ………79

20- رگرسیون بین دكستران و درصد قند ……………………………………. 81

21- رگرسیون بین دكستران و انحراف پلاریمتری …………………………. 81

مقدمه و هدف:

نیشكر از گیاهان زراعی است كه ظاهراً اهلی كردن آت برای اولین بار در جزایر اقیانوس آرام (گینه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چین و هند برده شده است. سابقه تاریخی كشت نیشكر به هزار سال قبل از میلاد می رسد نیشكر از هند به سایر نقاط دنیا راه یافت و تا اوایل قرن هجدهم تنها محصولی بود كه در سطح تجارتی برای تولید شكر كشت می شد.

تولید شكر از اجزاء مهم اقتصادی كشاورزی بسیاری از كشورهاست در مقیاس جهانی عملكرد قند چغندر و قند نیشكر در واحد سطح تقریباً مساوی است.

سابقة تولید نیشكر در ایران به سال 600 میلادی می رسد در این زمان شكر تصفیه شده از نیشكر تولید می شده. ظاهراً تولید نیشكر در خوزستان اهمیت داشته است زیرا كلمه خوز به معنی نیشكر است به هر حال اولین تلاش وسیع برای تولید آزمایشی نیشكر در سال 1329 در خوزستان انجام گردید. (3)

اكنون صنعت قندسازی كاملاً استقرار یافته مهذا پژوهشگران تحقیقات زیادی درباره تحول این صنعت آن هم با توجه به تكنیك های كاملاً مدرن با توجه به شرایط سخت كه به این صنعت تحمیل شده است اشتغال به كار دارند.

هدفهای كنونی این پژوهشگران و محققان را می توان به شرح زیر خلاصه كرد.

1- استخراج حداكثر ممكن قند از نیشكر

2- شكر با كیفیتی تولید گردد كه جوابگوی خواسته های مصرف كنندگان باشد. بسیار از این مصرف كنندگان شرایط بسیار سختی را برای كیفیت شكر قائل شده اند.

3- شكر را هر چقدر ممكن است با قیمت كمتری به بازار عرضه نمایند یا به عبارت دیگر استفاده از تجهیزات پیشرفته و كاهش ضایعات در كلیه مراحل تولید شكر. (10)

همچنین توجه به مسائلی مانند كاهش مصرف انرژی و حداقل آلودگی محیط زیست. (8)

از جمله مسائلی كه كارخانجات نیشكری با آن دست به گریبان هستند ضایعات ناشی از فعالیت میكروارگانیزم ها می باشد. میكروارگانیزم ها قادرند تحت شرایط مناسب و در مراحل مختلف مانند آتش زدن. حمل نی . آسیاب و سایر مراحل تولید شكر در كارخانه به روش های گوناگون همانند تجزیه ساكاروز، تولید قند معكوس، تولید اسید، تولید مواد صمغی مثل دكستران لوان ضایعات جبران ناپذیری وارد كند. (10)

دكستران از جمله موادی است كه توسط باكتری به نام لوكونوستوك مزنتروییدس تولید می شود كه در صورت توقف نی در مرحله برداشت. حمل و یا توقف شربتها و آلودگی آسیاب ها این باكتری وارد عمل شده و منجر به تولید دكستران و اسید می گردد كه از جمله خسارات وارده را می توان 1- افزایش ضایعات نامعلوم در شربت ناشی از تشكیل دكستران كه بر طبق نظر كلارك میزان ضایعات را می توان در جدول زیر نمایش داد. (24)

1-1- تولید شكر و نیشكر در ایران

1-2-1- نیشكر كاری در ایران

نیشكر كاری صنعتی در ایران به اواخر سال 1328 بر می گردد كه در پی درخواست سازمان برنامه و بودجه ، كشورهای مصر – برزیل – اتازونی – پاكستان – هر یك 10 كیلو گرم از قلمه های نیشكر مرغوب خود را با ذكر مشخصات به ایران فرستادند سایر كشورها به دلیل مقررات گمركی خود نتوانستند درخواست ایران را اجابت نمایند. (7)

این قلمه ها در اواخر سال 1328 و اوایل 1329 در اهواز كشت شد و در سال 1331 آقای وان دوشور كه یكی از كارشناسان نیشكر كاری بود برای مدت شش ماه به ایران آمد و اصول كلی زراعت و مراقبت در مزارع نیشكر كاری را به مهندسان ایرانی آموزش داد. در همین زمان 12 نوع قلمه دیگر نیشكر آمریكایی بوسیله سازمان غذا و كشاورزی به ایران رسید و در خوزستان كاشته شد كه این نیشكرها در مناطق خوزستان مانند اهواز – دزفول – حمیدیه – شوش – سوسنگرد – شوشتر كشت شدند.

از تمام عملیات بالا نتایج بسیار مثبت زیر بدست آمده است.

1- علی الاصول نیشكر در خوزستان به عمل می آید برخلاف شایعاتی كه پخش شده بود از سرمای احتمالی موقتی كه ممكن است پیش آید زیان نمی بیند.

2- انواع مخصوصی از نیشكرهای رسیده در خوزستان خوب رشد می كند و درصورت ایجاد كارخانه این انواع زیاد خواهد شد.

3- میزان قند نیشكری كه در خوزستان كشت شده بود بسیار رضایت بخش بود.

مطالعات و بررسی های انجام شده بلاخره منجر به طرحی شد كه خوشبختانه از شهریور 1336 به مرحله اجرا گزارده شد. طبق این طرح در منطقه هفت تپه 12 هزار هكتار زمین خریداری شده و به كشت نیشكر اختصاص داده شد و در سال 1340 اولین كارخانه قند نیشكر ایران شروع به بهره برداری كرد و در بهره برداری 1346 با تولید 104 تن نیشكر در هكتار و 1/10 هكتار تن شكر در هكتار موفق ترین بهره برداری را در تاریخ خود داشت و از نظر تولید در واحد سطح یكی از بهترین ركوردها را در دنیا بدست آورد. (7)

1-2-2- تولید نیشكر در ایران

تولید شكر در سال 83 در مقایسه با سال 63 رشدی معادل 204 درصد داشته است و تولید نیشكر در طی این سالها نیز رشدی معادل 246 درصد داشته است كه شكر تولیدی از نیشكر در حدود 45 درصد تولید داخلی را به خود اختصاص داده است.

مصرف سرانه كشور معادل 35 كیلو قند و شكر می باشد كه تولید داخلی بیش از 50 درصد مصرف داخلی كشور داخلی كشور را تامین نموده است.

1-2- نیشكر كاری در خوزستان

خوزستان با موفقیت بین 29 تا 33 درجه عرض جغرافیایی بلحاظ شرایط اقلیمی مناسب یكی از مساعدترین و مستعدترین مناطق تولید نیشكر در جهان محسوب می گردد.

جلگه خوزستان در ارتفاع بین 4 تا 150 متر از سطح دریا قرار گرفته و از این لحاظ موقعیت مناسبی برای تولید نیشكر محسوب می شود.

درجه حرارت زیاد، طولانی بودن دوران روشنایی روز ، فراوانی انرژی خورشیدی، و درخشندگی هوا، از امتیاز این منطقه می باشد.

كمی میزان بارندگی به كوتاهتر شدن و اقتصادی تر شدن عملیات برداشت و افزایش فرصت رشد محصول در سال بعد كمك می نماید و وجود سرماهای حدود صفر در ریزش برگ. افزایش فعالیتهای قند سازی و جلوگیری از گل دهی نیشكر كمك می كند. گرم و خشك بودن منطقه در كنترل طبیعی و محدودیت خسارات بسیاری از آفات و امراض نیشكر كه در سایر نقاط دنیا موجب خسارت عمده ای می باشد مؤثر بوده و امكانات مساعدی را برای كشت نیشكر در این منطقه بوجود می آورد.

مجموعه امكانات طبیعی – اقتصادی – اجتماعی – فنی – تخصصی منطقه را در هیچیك از مناطق نیشكر خیز جهان نمی توان مانند خوزستان یك جا و مجتمع در نظر گرفت. سوابق تاریخی كشت نیشكر در این منطقه نیز درخشان و حائز اهمیت است.

نیشكر با توجه به پیچیدگی عملیات زراعی آن از گیاهانی است كه در مقایسه با كشتهای دیگر عملیات زراعی آن مستلزم برنامه ریزی دقیق و ماشین آلات ویژه می باشد انتخاب ماشین آلات عملیات برداشت و حمل آن نیز با در نظر گرفتن مشخصات فنی و ابعاد ظرفیت آنها فارغ از سایر عوامل و فاكتورهای مؤثر مشكلاتی در پی خواهد داشت.

بهترین زمان برداشت از اوایل آبان ماه تا اواخر اسفند می باشد در بعضی ماه ها فصل برداشت طولانی می گردد كه از عوامل محدود كننده و باز دارنده می توان باران و برداشت و حمل نی را نام برد.

كشت و صنعت دعبل خزاعی:

كشت و صنعت دعبل خزاعی در كیلومتر 25 جاده اهواز – آبادان در جنوب شرقی اهواز واقع شده است. كل سطح قابل كشت نیشكر در این واحد 12000 هكتار می باشد.

در كشت و صنعت دعبل خزاعی برای آبیاری و زهكشی ، 1 ایستگاه پمپاژ اصلی آبیاری، 141 كیلومتر كانال اصلی آبیاری، 2/28 كیلومتر زهكش اصلی روباز، 5/64 كیلومتر كانال و لوله اصلی آبیاری، 141 كیلومتر جمع كننده زه (كلكتور) و 2376 كیلومتر لوله های زهكش زیرزمینی (لتران) به كار رفته است.

صنایع مستقر در كشت و صنعت دعبل خزاعی عبارتند از :

كارخانه شكر، كارخانه خوراك دام ، مجتمع بیوتكنولوژی كه شامل كارخانه های تولید الكل و خمیرمایه خشك فعال از ملاس نیشكر می باشند.

كشت و صنعت میرزا كوچك خان:

كشت و صنعت میرزا كوچك خان در جنوب غربی اهواز و در 75 كیلومتر 75 جاده اهواز – خرمشهر قرار دارد. كل مساحت كشت و صنعت 14 هزار هكتار و مساحت خالص اراضی آن 12 هزار هكتار می باشد.

شبكه عظیم آبیاری – زهكشی كشت و صنعت میرزا كوچك خان، متشكل از ایستگاه اصلی و فرعی به طول 50 كیلومتر ، 24 ایستگاه فرعی آبرسان برای پمپاژ ثانویه و شبكه زهكشی زیر زمینی به طول 2863 كیلومتر می باشد. همچنین در این كشت و صنعت 913 كیلومتر انواع جاده احداث شده است.

صنایع مستقر در كشت و صنعت میرزا كوچك خان عبارتند از: كارخانه شكر میرزا كوچك خان با ظرفیت تولید سالانه 100 هزار تن شكر مورد بهره برداری قرار گرفت.

كارخانه های خوراك دام و كاغذ در مراحل ساخت هستند كه در آینده نزدیك به بهره برداری خواهند رسید.

كشت و صنعت سلمان فارسی:

كشت و صنعت سلمان فارسی در كیلومتر 40 جاده اهواز – آبادان ، در جنوب شرقی اهواز قرار گرفته است. مساحت كل كشت و صنعت بیش از 14 هزار هكتار و مساحت خالص اراضی آن 12 هزار هكتار می باشد.

شبكه آبیاری و زهكشی كشت و صنعت سلمان فارسی از كانالهای آبرسانی اصلی و فرعی و لوله های اصلی آبیاری به طول 94 كیلومتر، تعداد24 ایستگاه فرعی آبرسانی و شبكه زهكشی زیرزمینی به طول 2203 كیلومتر تشكیل شده است. تلمبه خانه اصلی آبرسانی كشت و صنعت سلمان فارسی در 14 اسفند 1376 توسط ریاست محترم جمهوری جناب آقای خاتمی افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین در این كشت و صنعت بیش از 330 كیلومتر جاده احداث شده است.

صنایع مستقر در كشت و صنعت سلمان فارسی علاوه بر كارخانه شكر، كارخانه های خوراك دام و كاغذ می باشد.

ظرفیت پذیرش سالانه یك میلیون تن نیشكر و تولید 100 هزار تن شكر خام را در هر فصل زراعی دارد و تولیدات ثانویه آن ، 330 هزار تن با گاس و 38 هزار تن گل صافی است كه در كارخانه خوراك دام مورد مصرف قرار می گیرد. یادآور می شود، كارخانه های كاغذ و خوراك دام هم اكنون در مرحله ساخت قرار دارند.

كشت و صنعت فارابی:

كشت و صنعت فارابی در جنوب شرقی اهواز و در كیلومتر 35 جاده اهواز – آبادان واقع شده است.

در كشت و صنعت فارابی بخش عظیمی از عملیات زیر بنایی از جمله شبكه های آبیاری و زهكشی آن به پایان رسیده است.

صنایع مستقر در كشت و صنعت فارابی عبارتند از:

كارخانه شكر – كارخانه های خوراك دام و كاغذ

كارخانه شكر فارابی در مراحل پایانی احداث می باشد و در فصل زراعی 85-86 به بهره برداری رسمی خواهد رسید.

همچنین در آینده كارخانه های كاغذ و خوراك دام نیز در این كشت و صنعت ساخته خواهند شد.

كشت و صنعت دهخدا:

كشت و صنعت دهخدا در شمال اهواز و در 20 جاده اهواز – اندیمشك ، در میان رودخانه كارون و جاده مزبور قرار دارد.

عملیات اجرایی و زیر بنایی و پروژه های در دست اجرای این واحد نسبت به كشت و صنعتهای دیگر از پیشرفت كمتری برخوردار بوده است كه امید می رود در آینده نزدیك به پایان برسد.

1- افزایش ضایعات گل

2- كاهش راندمان كلی كارخانه

3- نقصان كیفیت شكر تولیدی

4- افزایش هزینه تولید

3-2- آماده سازی نیشكر

3-2-1- شتشوی نی

هدف از این عملیات تهیه یك نی با شرایط مناسب جهت انجام بهینه عملیات استخراج شربت می باشد. بطور متوسط در هر مرحله شستشو بایستی حدود 95% سنگ و شن و فلزات جدا گردند. این عملیات از پرهزینه ترین مراحل می باشد.

در تمام انواع شستشو ضایعات قندی وجود دارد. در نیشكرهایی كه با دست قطع شده اند و به روش افشانی با آب شسته می شوند ضایعات قندی نسبتاً كمی خواهیم داشت كه در اثر ورود قند از محل قطع نی به آب رخ می دهد ولی در اثر عملیات مكانیكی برداشت به علت صدمات و ضربات بیشتری كه توسط دروگرها به نی وارد می شود و سطح بیشتر نی ضایعات قندی بیشتر خواهد بود به عبارت دیگر میزان ضایعات قندی بستگی تام به میزان صدمات وارده به نی دارد و میزان آب شستشو تأثیر چندانی در میزان ضایعات قندی ندارد. (23)

در ساده ترین روش شستشو با استفاده از نازل هایی آب را روی نی ها می پاشند كه البته این روش زمانی مناسب است كه مواد زائد همراه نی كم باشد و برای زمانی كه برداشت و بارگیری با ماشین انجام شود كافی به نظر نمی رسد. در سالهای اخیر برای تمیز كردن و شستشوی توده های نی در هم پیچیده همراه خاشاك ، خاك ، گل و سایر واد زائد تغیییرات و پیشرفت های زیادی حاصل شده است.

3-2-2- خرد كردن نیشكر

نی های شسته شده روی نقاله های به سمت آسیاب ها حركت می كنند در ضمن حركت از زیر یك یا دو سری چاقوی متصل شده به محوری كه با سرعت بسیار زیاد (750-450 دور در دقیقه) می چرخد می گذرند.

هدف از این چاقوها خردكردن نیشكر به قطعات كوچكتر و یكنواخت كردن سطح نیشكر و در نهایت آماده سازی نی برای یك عصاره گیری خوب در آسیاب ها می باشد. نی های خرد شده پس از عبور از بخش آهن ربا به منظور حذف فلزات وارد آسیاب می شود.

3-3- عصاره گیری (آسیاب نی)

آسیاب ها شامل یك له كننده دو غلتكی و همچنین دارای 3 یا بیشتر آسیاب 3 غلتكی می باشد البته در بعضی كارخانه ها له كننده ممكن است دارای 3 غلتك باشد. هدف اصلی له كننده خرد كردن و عصاره گیری قسمت های نرمتر نیشكر می باشد و در نتیجه شرایط مناسبی بوجود می آورد تا آسیاب ها بتوانند عمل عصاره گیری را بهتر انجام دهند.

هر آسیاب شامل 3 غلطك می باشد و نیشكر خرد شده نخست بین غلتك بالایی و یكی از غلتك های پائینی می گذرد و سپس از بین غلتك بالایی و یكی دیگر از غلتك های پائینی (خروجی) می گذرد. محور غلتك های پائینی ثابت هستند و تنها محور غلتك بالایی است كه می تواند بالا و پایین حركت كند. شربت از بین شیارهای غلتك به داخل حوضچه آسیاب ریخته شده و ازآن جا توسط ناودانی هایی به داخل مخازنی می ریزد. نیشكر بعد از عبور از بین غلتكهای له كننده توسط نقاله های به اولین آسیاب می رود و در ضمن شربت آسیاب های سوم و زلال كننده شامل یك مخزن بزرگی است كه دست كم 3 تا چهار صفحه شیب دار دارد.

ساختمان آن طوریست كه از مخلوط شدن شربت ناخالصی كه وارد زلال كننده ها می شود با شربت زلال شده ای كه از آن خارج می گردد جلوگیری می كند و گل تحت نیروی ثقل خود ته نشین و توسط پاروهای بزرگ مكانیكی كه در هر طبقه نصب گردیده اند جمع آوری و در ته مخزن ریخته شده و از آنجا جهت قندگیری به صافی های خلایی می رود.

3-5- صافی های خلایی

صافی های خلایی استوانه های افقی بزرگی هستند كه جدار خارجی آنرا توری فلزی مشبكی تشكیل داده است و برای صاف نمودن شربت از خلاء استفاده می شود بدین ترتیب هر استوانه به آرامی به حركت در آمده و گل ارسالی از ته نشین كننده ها را كه در قسمت زیر آن قرار دارد با ایجاد خلاء می كشد. گل در روی توری باقیمانده و شربت از آنها گذشته و شربت حاصل را به شربت خام مخلوط اضافه می كنند.

3-6- تبخیر كننده ها

شربت حاصل از ته نشین كننده ها مخلوطی است از ساكاروز، آب ، انورت، مواد معدنی. همچنین مواد آلی كه در حین عمل ته نشین شدن از بین نرفته اند می باشد برای اینكه ساكاروز را بتوان متبلور كرد بایستی آبهای اضافی شربت را خارج نمائیم. كه این عمل در تبخیر كننده های چند بدنه ای انجام می شود. شربت رقیق از بریكس 15-12 در بدنه های تبخیر به شربت غلیظ یا بریكس 60-65 تبدیل می شود.

3-7- تبلور

متبلور كردن ساكاروز در شربت غلیظ در دستگاه های پخت در خلاء صورت می گیرد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پروژه کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پروژه کارافرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر;طرح توجیهی فرآیند تولید شكر و نیشكر;کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر;دانلود پروژه فرآیند تولید شكر و نیشكر;دانلود کارآفرینی فرآیند تولید شكر و نیشكر;طرح توجیه فنی فرآیند تولید شكر و نیشكر;توجیه اقتصادی فرآیند تولید شكر و نیشكر;فرآیند تولید شكر و نیشكر;فرآیند; تولید ;شكر ; نیشكر