بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم 67 صفحه + docx

پژوهش حاضر، بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی اهتمام ورزیده استسؤالات پژوهش 1 آیا آموزش مشارکتی منجر به پیشرفت تحصیلی پایه هفتم و نهم می‌شود؟ 2 آیا میزان رضایت دانش آموزان در زمان تدریس بصورت مشاركتی بسیار بیشتر از رضایت آنها زمان تدریس بصورت سخنرانی است؟ 3– آیا آموزش مشارکتی موجب افزایش میزان فعالیت و مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یاد

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 67

حجم فایل: 224 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

چکیده :

پژوهش حاضر، بررسی رابطه یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی اهتمام ورزیده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان سال هفتم و نهم تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد، 20 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای آزمایش فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شده است.

پس از جمع آوری داده ها فرضیه پژوهشی که شامل 4 فرضیه بود مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. برای بدست آوردن میزان ارتباط با وجه اشتراک بین دو گروه از ضریب همبستگی استفاده به عمل خواهد آمد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه بسم الله الرحمن الرحیم ……………………………………………………………………………………………………………………….الف

تقدیر و تشکر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ث

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

فصل سوم: روش شناسی

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث بر یافته‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

ضمائم

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال هفتم و نهم – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
یادگیری مشارکتی;پیشرفت تحصیلی;سخنرانی;شخص محور;معلم محور;ارتقای تحصیلی;ارتقای یادگیری