بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران 104 صفحه + docx

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

دسته بندی: علوم انسانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 104

حجم فایل: 482 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران

چكیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان مسئه تحقیق. 5

4-1 چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1 فرضیه های تحقیق. 10

6-1 اهداف تحقیق. 11

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 11

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 15

2-2-مبانی نظری تحقیق. 16

1-2-2 استفاده کنندگان از اطلاعات و نیازهای آنان. 16

2-2-2 هدف حسابداری و گزارشگری مالی: 17

3-2 مفاهیم سود در حسابداری: 17

1-3-2-مفهوم اقتصادی سود 18

2-3-2-پیدایش نظریه كیفیت سود 19

3-3-2-مفهوم كیفیت سود 20

4-3-2-معیارهای اندازه گیری كیفیت سود 21

4-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 23

1-4-2 تئوری بازار کارآ 25

2-4-2 تأثیر کارایی: 26

3-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 26

4-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ 27

5-4-2 بازار چطور کارآ می شود 28

6-4-2 درجات کارایی. 28

5-2 مدل های اندازه گیری مدیریت سود 29

1-5-2-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری (مدل جونز ، 1991) 29

2-5-2-مدل اقلام تعهدی یگانه 32

3-5-2- مدل جمع اقلام تعهدی 33

4-5-2-مدل توزیعی 35

6-2 کارایی سرمایه گذاری. 35

7-2 پیشینه تحقیق. 40

1-7-2 تحقیقات خارجی: 40

2-7-2 تحقیقات داخلی. 44

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 46

2-3 روش تحقیق. 46

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 47

1-4-3متغیر وابسته: 48

1-1-4-3کارایی سرمایه گذاری: 48

2-4-3متغیر مستقل. 49

5-3 حدود مطالعاتی. 51

1-5-3 قلمرو مکانی تحقیق. 51

2-5-3 قلمرو زمانی تحقیق. 51

3-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 52

6-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 52

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 52

1-7-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 59

2-4 شا خص های توصیفی متغیرها 59

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 61

1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 62

2-3- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 63

1-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 63

2-2-3-4-تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 66

3-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 67

4-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 69

5-2-3-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 71

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 76

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 77

1-2-5نتایج فرضیه اصلی اول. 77

2-2-5نتایج فرضیه اصلی دوم 77

3-2-5نتایج فرضیه اصلی سوم 78

4-2-5نتایج فرضیه اصلی چهارم 78

5-2-5نتایج فرضیه اصلی پنجم 79

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 79

4-5 پیشنهادها 80

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 80

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 81

5-5 محدودیت های تحقیق. 81

پیوست ها

جدول مربوط به صنایع و نام شركت های نمونه آماری. 83

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 87

منابع لاتین: 89

چکیده لاتین. 91

جدول(1-1)نتایج تحقیقات انجام شده درارتباط با کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. 10

جدول (1-2) معیارهای ارزیابی كیفیت سود 22

جدول(1-4): شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 60

جدول( 2-4)آزمون کولموگراف – اسمیرنوف K-S))برای متغیر وابسته(کارایی سرمایه گذاری) تحقیق 62

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. 63

جدول (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. 64

جدول (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری 64

جدول(6-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر اندازه شرکت بر ضرایب مدل رگرسیون 66

جدول(7-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر میزان وجه نقد نگهداری شده بر ضرایب مدل رگرسیون. 68

جدول(8-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر فرصت های رشد بر ضرایب مدل رگرسیون 70

جدول(9-4)خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر عینی بودن دارایی بر ضرایب مدل رگرسیون 71

جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 72

جدول(11-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 73

نمودار1-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها 48

نمودار 1-4آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون برای متغیرهای کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری. 65

چكیده:

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی، اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمان و واحد های تجاری و گزارش اثرات این گونه رویداد ها به تصمیم گیرندگان ، طرح ریزی شده است. محیط فعالیت واحد های تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان می شود. به بیان دیگر ، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی پدید می آید، تغییر در مبانی حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه گیری و گزارشگری با کیفیت بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشاء شود را ضروری می سازد. عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است. یکی از اهداف گزارشگری مالی تسهیل در تخصصیص بهینه سرمایه در اقتصاد است. یکی از مهمترین جنبه های این نقش بهبود تصمیمات سرمایه گذاری است. همچنین افزایش شفافیت مالی پتانسیلی برای کاهش مشکل عدم کارایی سرمایه گذاری می شود ، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت . دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1385 تا 1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و مستقیم بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد.

مقدمه:

عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای بوده است ولی در جریان این تغییرات، هدف نهایی حسابداری که همان نیاز های اطلاعاتی استفاده کنندگان خدمات حسابداری است، بدون تغییر مانده است. به بیان دیگر مفاهیم ، اصول ، قواعد و رویه های حاکم بر عملکرد کنونی حسابداری در واقع بازتاب نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری در طول زمان است. انتظارات ، نیازها و خواسته های استفاده کنندگان بسیار متنوع و معمولا تعیین کننده نوع اطلاعاتی است که باید ارائه شود تا مبنای قضاوت، ارزیابی و تصمیم گیری قرار بگیرد. گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات مالی به دلیل مناسبات متفاوتی که با واحد تجاری دارند ، غالبا نبازمند انواع متفاوت اطلاعات هستند. گزارشگری مالی فراتر از صورت های مالی است و سایر ابزارهای اطلا ع رسانی مانند گزارش هیات مدیره، گزارش های ادواری و اطلا ع رسانی اینترنتی را شامل می شود.

گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرآیندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر گذار هستند همچنین گزارشگری مالی نیز بر عوامل مختلفی تاثیر گذار است.طی تحقیقات مختلف رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیرهای مالی و غیر مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و عوامل تاثیر گذار بر آن می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران; ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادارتهران