مقاله تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری دسته بندی معماری

یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری دارد

به صفحه دریافت مقاله تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مقاله تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری را در زیر مطالعه نمایید.

یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری دارد

دسته بندی معماری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 136
حجم فایل 1.282 مگا بایت

تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری


چکــیـده
یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه 15 فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.
باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود .

مقـــدمه
با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند. چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری منطقه 15 تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری منطقی برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید. 
توالی فصلها و بخشها به این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است. سپس در قالب فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به اهداف تحقیق اشاره دارد. 

فهرست مطالب
چكیده 
مقدمه 
فصل اول : كلیات تحقیق 
1-1طرح مساله و بیان ضرورت آن 
1-2سوالات اصلی تحقیق 
1-3اهداف تحقیق 
1-4فرضیه 
1-5روش تحقیق 
1-6پیشینه و سابقه انجام 
1-7مسائل و مشكلات تحقیق 
فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات كاربری زمین 
2-1 مقدمه 
2-2 مفاهیم تحقیق 
2-2-1 محتوای طرح كاربری زمین 
2-2-2 مفهوم زمین 
2-2-3 ناحیه 
2-2-4 محله‌ها و ناحیه‌های شهری 
2-2-5 برنامه‌ریزی 
2-2-6 برنامه‌ریزی شهری 
2-2-7 منطقه 
2-2-7-1 انواع مناطق 
2-2-8 برنامه ریزی كاربری اراضی شهری 
2-2-9 فرایند برنامه‌ریزی كاربرد اراضی 
2-2-10 اصول طبقه‌بندی كاربری اراضی شهری 
2-2-11 تعریف مدیریت 
2-2-12 مدیریت شهری 
2-3 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران 
2-3-1 طرح هادی شهری 
2-3-2 طرح جامع شهر 
2-3-3 طرح تفصیلی 
2-4 پیشینه مطالعات كاربری زمین 
2-4-1 پیشینه مطالعات كاربری زمین در دنیا 
2-4-3 پیشینه‌ی مطالعات كاربری زمین در ایران 
2-4-2 كاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان 
2-4-4 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی كاربری زمین در منطقه 15 
2-5 نظریه هاومدل‌های توزیع كاربری اراضی 
2-5-1 نظریه نوگراها 
2-5-2 نظریه سلامت روان 
2-5-3 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر …
2-6 نتیجه‌گیری 
فصل سوم : مطالعات اكولوژیكی 
3-1 مقدمه 
3-2 موقعیت طبیعی 
3-2-1 موقعیت جغرافیایی 
3-2-2 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه 15 
3-2-3 آبهای زیرزمینی 
3-2-4 زلزله خیزی 
3-2-5 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه 
3-2-6 ژئومورفولوژی 
3-2-6-1 توپوگرافی و شیب منطقه 
3-2-6-2 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی 
3-2-2 مطالعات آب و هوا شناسی 
3-2-2-1 آب و هوا 
3-2-2-2 میزان بارش 
3-2-2-3 رطوبت نسبی 
3-2-2-4 روزهای یخبندان 
3-2-2-5 روزهای بارانی 
3-2-2-6 درجه حرارت 
3-2-2-7 باد 
3-3 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش كالبدی منطقه
3-3-1 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات كالبدی منطقه 
3-4 مطالعات جمعیتی منطقه 
3-4-1 مقدمه 
3-4-1-2 روند تحولات جمعیت 
3-4-1-3 توزیع سنی و جنسی جمعیت 
3-4-1-4 پراكندگی و تراكم نسبی جمعیت 
3-4-1-5 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت 
3-4-1-6 مهاجرت در منطقه 
3-4-2 ویژگیهای اقتصادی 
3-4-2-1 وضع فعالیت جمعیت 
3-4-3 پیش‌بینی جمعیت منطقه 
3-5 تاسیسات زیربنایی 
3-5-1 شبكه جمع آوری فاضلاب 
3-5-2 قنوات 
3-5-3 سیستم دفع آبهای سطحی 
3-5-4 مخابرات
3-5-4 گاز و فرآورده‌های نفتی 
3-5-6 خطوط انتقال نیرو و شبكه توزیع 
3-5-7 شبكه آبرسانی 
3-6 نتیجه‌گیری 
فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات كاربری زمین در منطقه 15
4-1 مقدمه 
4-2 تقسیمات داخلی منطقه 
4-3 استانداردهای كمی شهرسازی 
4-4 كاربری زمین در منطقه 
4-4-1 كاربری مسكونی 
4-4-2 كاربری تجاری 
4-4-3 كاربری آموزشی 
4-4-4 كاربری بهداشتی و درمانی 
4-4-5 كاربری اوقات فراغت 
4-4-5-1 كاربری فرهنگی – مذهبی 
4-4-5-2 كاربری ورزشی 
4-4-5-3 فضای سبز شهری 
4-4-6 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی 
4-4-7 كاربری اداری ، انتظامی ، نظامی 
4-4-8 كاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 
4-4-9 كاربری حمل و نقل 
4-4-10 كاربری صنعتی 
4-4-11 كاربری شبكه 
4-4-12 كاربری مسیل و حریم مسیل 
4-4-13 كاربری اراضی بایر 
4-4-14 كاربری حریم شبكه برق 
4-5 ارزیابی سطوح و سرانه 
4-6 بررسی اجمالی از تغییرات كاربری اراضی منطقه 15 
4-6-1 بررسی تغییرات كاربری‌های مختلف منطقه 15با تاكید بر كمیسیون ماده پنج 109
4-6-2 بررسی تراكم ساختمانی در كاربریها 
4-7 نیازمندی‌های كنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 
4-8 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات كاربری اراضی 
4-8-1 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات كاربری درنواحی مختلف 
4-9 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات كاربری اراضی 
4-10 نتیجه‌گیری ..
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات 
5-1 آزمون و فرضیات تحقیق ..
5-1-1 فرضیه اول ..
5-1-2 فرضیه دوم …
5-2 نتایج تحقیق ..
5-3 امكانات و فرصتها ( پیشنهادها ) 
منابع وماخذ فارسی..
منابع وماخذ انگلیسی 
چكیده انگلیسی …

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مقاله تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مقاله تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری,مقاله تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری,تحقیق تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری,پروژه تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری,پایان نامه تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری,تحلیل مکانی,تحلیل فضایی,تغییرات کاربری,اراضی شهری,مطالعه موردی,منطقه 15,شهرداری

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دسته بندی برنامه ریزی شهری

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است

به صفحه دریافت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را در زیر مطالعه نمایید.

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است

دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 96
حجم فایل 106 کیلو بایت

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

( بیان مسئله ، ادبیات موضوع، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)

سوالات بیان مسئله

فرضیات

تعاریف عملیاتی

ادبیات تحقیق

اهداف کاربری زمین

نظریات مربوط به تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم

(بیان داده ها

واطلاعات)

مراحل بررسی افزایش تراكم

بررسی شاخص‌های كالبدی

اندازه قطعه مسكونی

ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن

فصل سوم

(مطالعات اقتصادی ،اجتماعی )

مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه

ویژگی‌های جمعیتی

تحلیل روند رشد جمعیت منطقه (75-1365) وپهنه‌بندی منطقه براساس آنتركیب سنی و جنسی جمعیت

1- بعد خانوار و تحولات آن

خانوار در واحد مسكونی

پراكنش جمعیت در منطقه

تحولات اسكان و پراكنش جمعیت در منطقه

2- ویژگیهای كلی اجتماعی- اقتصادی منطقه

بررسی ویژگی‌های عمده اجتماعی- اقتصادی منطقه( سواد و میزان تحصیلات، میزان اشتغال، بارتكفل، میزان بیكاری، نسبت خانوارهای فاقدشاغل، مشاركت زنان و …)

الف) سواد و میزان تحصیلات

3- ب) مشاركت زنان

ج) وضعیت نیروی انسانی ساكن در منطقه
ج-1) جمعیت در سن كار

ج-2) نرخ فعالیت عمومی

ج ـ3) میزان اشتغال

ج-4) نرخ بیكاری و مدت زمان بیكاری

‌ج-5) بار تكفل

گروه‌بندی اجتماعی

بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساكن در منطقه ومقایسه با شهر

تحلیل جایگاه و عملكرد اجتماعی منطقه در شهر

فصل چهارم

( ارزیابی فرضیه ها وپیشنهاد ها )

منابع وماخذ

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل های پولی حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
برنامه ریزی کاربری, اراضی شهری, توسعه پایدار , عدالت اجتماعی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.