دانلود فایل نمونه قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری دانلود کنید

دانلود فایل نمونه قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری دانلود کنید

دسته: فرم و مستندات

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات فایل: 3

حجم فایل: 12 کیلو بایت

عالیه این فایل
نمونه قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان تجاری
خیلی خوبه که دانلود کنی

توضیحات بیشتر و دانلود فایل

بهترین نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

بهترین نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

دسته: فرم و مستندات

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات فایل: 4

حجم فایل: 16 کیلو بایت

من فایل را میخواهم
نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه
فایل خوبی هست

توضیحات بیشتر و دانلود فایل

دانلود فایل نمونه قرارداد اجاره یك باب پاركینگ دانلود کنید

دانلود فایل نمونه قرارداد اجاره یك باب پاركینگ دانلود کنید

دسته: فرم و مستندات

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات فایل: 3

حجم فایل: 11 کیلو بایت

عالیه این فایل
نمونه قرارداد اجاره یك باب پاركینگ
خیلی خوبه که دانلود کنی

توضیحات بیشتر و دانلود فایل

بهترین نمونه قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی

بهترین نمونه قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی

دسته: فرم و مستندات

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات فایل: 3

حجم فایل: 11 کیلو بایت

من فایل را میخواهم
نمونه قرارداد اجاره یك دستگاه آپارتمان مسكونی
فایل خوبی هست

توضیحات بیشتر و دانلود فایل

بررسی عقد و اجاره 135 صفحه + docx

بررسی عقد و اجاره

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 135

حجم فایل: 4.058 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی عقد و اجاره

عنـــوان صفحـــه

فصل اول – كلیات

1-1 عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-1 عقد در لغت ……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن …………………………………………………………………………………….. 3

1-2 تعریف اجاره ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-1 اجاره در لغت ………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ………………………………………………………………………………. 6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون ……………………………………………………………………………………………………… 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………… 9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام …………………………………………………………………………………… 10

1-3-1 آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

1-3-2 روایات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

1-3-3 اجماع ……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-3-4 عقل ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره …………………………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………… 18

2-2 اركان اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………………………… 19

2-3 اجرت ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-1 شرایط اجرت …………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-3-2 اقسام اجرت …………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ……………………………………………………………. 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ……………………………………………………………………………………………… 24

2-4 شرایط متعاقدین ………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی ……………………………………………………………………………………………. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ………………………………………………………………………………………… 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………………….. 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ……………………………………………………………………………….. 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ……………………………………………………… 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ………………………………………………………………………………………………… 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………………………. 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران …………………………………………………………………………………… 35

3-2-4 فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-5 فقه امامیه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص ………………………………………………………………………………………….. 37

3-3 اجاره مؤبد …………………………………………………………………………………………………………………………. 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………….. 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ……………………………………………………………………………….. 38

3-4 اجیر ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-4-1 تعریف اجیر …………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-2 اقسام اجیر ……………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر ………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ …………………………………………………………………………………………. 51

3-6-1 ادله اصحاب …………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-6-2 انتقال جنین ……………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-6-3 نظر موافقان ……………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-6-4 نظر مخالفان ……………………………………………………………………………………………………………………. 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی …………………………………………………………………………………… 64

3-7 رضاع و ارتضاع ………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه …………………………………………………………………………………………….. 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ……………………………………………………………………….. 72

3-7-3 زنان شوهردار …………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده …………………………………………………………………………………. 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار ………………………………………………………………………………………………………. 77

3-10 تعریف معاطات ………………………………………………………………………………………………………………… 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص …………………………………………………………………………………… 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ……………………………………………… 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ……………………………………………………….. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ………………………………………………………………………………….. 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ……………………………………………………………… 82

4-1-4 پایان مدت اجاره …………………………………………………………………………………………………………….. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار …………………………………………………………………………………… 87

4-2-1 اتلاف …………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

4-2-2 آثار تلف ………………………………………………………………………………………………………………………… 91

4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان ……………………………………………………………………………….. 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد …………………………………………………………………………………….. 92

4-3-1 تسلیم موضوع كار …………………………………………………………………………………………………………… 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر ………………………………………………………………………………….. 93

4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

4-4 تعریف حقوق كار ……………………………………………………………………………………………………………….. 97

4-4-1 تعریف قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. 99

4-4-2 حقوق بنیادین كار …………………………………………………………………………………………………………. 100

4-5 تعاریف و اصول كلی …………………………………………………………………………………………………………. 101

4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد ………………………………………………………………………… 102

4-5-2 تعلیق قرارداد كار …………………………………………………………………………………………………………… 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار ………………………………………………………………………………………………………….. 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار ………………………………………………………. 107

4-6 شرایط كار ………………………………………………………………………………………………………………………… 108

4-6-1 حق السعی ……………………………………………………………………………………………………………………. 108

4-6-2 مدت ……………………………………………………………………………………………………………………………..112

4-6-3 شرایط كار زنان …………………………………………………………………………………………………………….. 114

4-6-4 شرایط كار نوجوانان ………………………………………………………………………………………………………. 115

4-7 مسائل متفرقه ……………………………………………………………………………………………………………………. 117

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی عقد و اجاره ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی عقد و اجاره – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی عقد و اجاره;عقد و اجاره; عقد ;اجاره

مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن دسته بندی حقوق

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد

به صفحه دریافت مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن را در زیر مطالعه نمایید.

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد

دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 23
حجم فایل 21 کیلو بایت

مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن

 

عقد

 عقد در لغت

عقد در لغت به معنای بستن دو چیز است به یكدیگر به نوعی كه جدا شدن یكی از دیگری سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ریسمان و نخ به ریسمان و نخ دیگری كه از هم منفك نگردند و با یكدیگر تلازم و پیوستگی پیدا كنند . از اینرو علمای علم لغت در تعریف لغوی عقد را مقابل حلّ به معنای گشودن بكار برده اند .

در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقیضُ الحُلِّ

و حل و عقده یعنی گشودن و بستن كنایه از انجام دادن امور است و همچنین عقد به معنای بستن ریسمان و بیع و عهد است .

در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البیعُ و العُهدُ یُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ)

عقد در لغت به معنی بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است .

عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن

عبارت است از قول متعاقدین یا قول از طرف یكی از متعاقدین و فعل از دیگری با ارتباط معتبر از حیث شرع .

تعریف جامع :

عقد عبارت است از همكاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی .اثر این ماهیت حقوقی ممكن است انتقال مالی از یك طرف به طرف دیگر در برابر عوض مانند انتقال بیع از بایع بـــــــه

خریدار در برابر ثمن معلوم در عقد بیع یا بلاعوض مانند انتقال رایگان مالی از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و یا اثر آن پیدایش تعهدی در ذمه هر یك از طرفها در برابر طرف دیگر ، مانند تعهد اجیر به انجام عملی در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و یا تغییر تعهد مانند تغییر موضوع متعهد در تبدیل تعهد و یا زوال تعهد ، مانند از بین رفتن تعهد هر یك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف دیگر ، به وسیله قرارداد باشد .

عقد در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر متعهد به امری باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معنی اصطلاحی و معنی لغوی آنست كه در اثر انعقاد بین دو نفر ، رابطه حقوقی ایجاد شود و آن دو را به یكدیگر مرتبط سازد .

 

 

تعریف اجاره

اجاره در لغت

در اینكه «اجاره» از نظر لغوی چه صیغه ایست چند قول می باشد .

1-  اینكه اسم است برای اجرت یعنی فرد و كرایه

2- ابن حاجب در كتاب «شافیه» گفته است كه : « مصدر «آجر» بر وزن فاعل در باب مفاعله می باشد همانطور كه مصدر دیگر آن باب «مؤاجره» می باشد . و برای اثبات قولش سه دلیل ذكر نموده است » .[ رجوع شود به «شرح نظام» ص 134 ]

3- مصدر باب افعال ( آجُر – یوجر – اجارةً ) است چنانكه مصدر دیگر از آن باب «ایجار» می باشد . و در توضیح این قول ، بعضی گفته اند كه اجاره در اصل «اءجار» بوده كه همزه قلب به یاء شده بخاطر كسره ماقبلش و گفته می شود «ایجار» همچنین می توان همزه را حذف كرد و بجای آن در آخرش تاء آورد یعنی بگوئیم «اجارة» .

4-  اسم مصدر است بمعنای ایجار .

5- بهترین قول ، در آن قولی است كه مرحوم نجم الائمه رضی استر آبادی در شرح «شرح شافیه» ، آن را اختیار كرده است ، و آن اینكه مصــدر از باب مجرد است ( یعنی أجُرُ یأجر إجارة به معنی اجیــر

شدن ) ، ولی غالباً به معنای مصدر از باب مزید فیه ( باب إفعال ) یعنی ایجار استعمال می شود .

و در توضیح بیشتر این قول می فرماید :

وزن ( مفاعله ) مصدر از باب مجرد ، در کلام عرب زیاد آمده مثل «وقایة» مصدر وقی  یقی و «كفایة» مصدر كفی یكفی . و نیز استعمال مصدر مجرد در معنای مصدر مزید فیه زیاد آمده مثل نبات كه به معنای «انبات» استعمال شده در آیه «وانبتها نباتاً حسناً» و مثل نكاح به معنای انكاح و امثالهم .

بعضی دیگر آن را مصدر قیاسی دانسته اند و معنی آن را ثواب و جزای حسن بیان داشته اند

مرحوم صاحب كتاب مسالك نیز می فرماید : «و هی فی اللَُغَةِ اسمُ الاجرَةِ و هی كِری الاَجیرِ لا مَصْدر آجَرَ یوجِرُ فانً مصْدرَهُ الایجارِ». و آن در لغت اسم اجرت است و همان كرایه اجیر می باشد نه مصدر آجر یوجر، و مصدرش ایجار است .

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – مفهوم عقدواجاره در شرع و اصطلاح حقوقی آن – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
مفهوم,عقد,اجاره ,شرع,اصطلاح حقوقی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی دسته بندی فرم و مستندات

نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی

به صفحه دریافت نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی را در زیر مطالعه نمایید.

نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 9
حجم فایل 24 کیلو بایت

فایل نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی شامل 9 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه ‌قرارداد اجاره اماكن ورزشی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,اجاره,اماكن,ورزشی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی دسته بندی فرم و مستندات

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی

به صفحه دریافت نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی را در زیر مطالعه نمایید.

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 7
حجم فایل 15 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی شامل 7 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیك طرحهای صنعتی – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,اجاره,تملیك,صنعتی

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه قرارداد اجاره خودرو دسته بندی فرم و مستندات

نمونه قرارداد اجاره خودرو

به صفحه دریافت نمونه قرارداد اجاره خودرو خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد اجاره خودرو را در زیر مطالعه نمایید.

نمونه قرارداد اجاره خودرو

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 3
حجم فایل 10 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد اجاره خودرو شامل 3 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد اجاره خودرو ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد اجاره خودرو – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,اجاره,خودرو

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.

نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 دسته بندی فرم و مستندات

نمونه قرارداد اجاره خودرو 2

به صفحه دریافت نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 خوش آمدید.

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم قسمتی از متن و توضیحات نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 را در زیر مطالعه نمایید.

نمونه قرارداد اجاره خودرو 2

دسته بندی فرم و مستندات
فرمت فایل rar
تعداد صفحات 6
حجم فایل 14 کیلو بایت

فایل نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 شامل 6 صفحه می باشد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 – با برچسب های زیر مشخص گردیده است:
نمونه,قرارداد,اجاره,خودرو

جدیدترین و بهترین فایل های موجود در اینترنت برای استفاده کاربران در همین سایت گردآوری شده است. در همه زمینه ها می توانید تنها با یک جست و جو فایل خود را پیدا کرده و به سادگی دانلود نمایید. هنگام جست و جوی فایل از کلمات کلیدی موضوع یا عنوان مورد نظر خود استفاده نمایید.