بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال 90 صفحه + doc

پایان نامه بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در 90 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل: 1.193 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال در 90 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 3

بیان مسئله………………………………………………………………………………………………….. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 7

هدف های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 8

پیش فرض های پژوهش…………………………………………………………………………………. 8

محدودیت های پزوهش………………………………………………………………………………….. 8

تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش…………………………………………………………………. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 12

مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………. 12

فیزیولوژی بسکتبال……………………………………………………………………………………… 12

حداکثر اکسیژن مصرفی……………………………………………………………………………….. 14

اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال…………………………………………………………………. 15

میزان درک فشار………………………………………………………………………………………….. 16

انباشتگی اسید لاکتیک…………………………………………………………………………………. 16

سرعت دفع اسید لاکتیک………………………………………………………………………………. 17

کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت…………………………………………………………………. 17

مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا……………………………………………….. 18

مفهوم ضربان قلب بالا……………………………………………………………………………………. 24

مفهوم فشار خون بالا…………………………………………………………………………………….. 25

مفهوم دقت………………………………………………………………………………………………….. 26

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 31

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………… 31

جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… 31

متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 31

متغیرها مستقل……………………………………………………………………………………………. 31

متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………….. 32

ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش ………………………………………….. 33

اندازه گیری ویژگی های بدنی…………………………………………………………………………. 33

نحوه جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 34

افزایش غلظت لاکتات خون……………………………………………………………………………. 35

افزایش ضربان قلب……………………………………………………………………………………….. 35

افزایش فشار خون………………………………………………………………………………………… 35

روشهای آماری……………………………………………………………………………………………… 35

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 38

آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………… 39

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………… 39

بررسی توصیفی داده ها………………………………………………………………………………….. 41

آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………. 48

بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………… 49

آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………… 51

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 55

خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 55

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 57

پیشنهاد برخاسته از پژوهش…………………………………………………………………………… 60

پیشنهاد های پژوهش……………………………………………………………………………………. 61

منابع…………………………………………………………………………………………………………… 62

فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 62

خارجی………………………………………………………………………………………………………… 63

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-3 پژوهشهای انجام شده در خارج کشور…………………………………………….. 28

جدول 1-4 – میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX، EPI آزمودنی ها 39

جدول 2-4- پست بازیکنان بسکتبال …………………………………………………………….. 40

جدول 3-4- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال………………………………………………………. 40

جدول 4-4 – مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی 43

جدول 5-4 – مقایسه میانگین فشار خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی 44

جدول 6-4 – مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی 46

جدول 7-4 – آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها ……………………….. 48

جدول 8-4 – آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها………………………….. 49

جدول 9-4 – آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی 50

جدول 10-4 – میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی 50

جدول 11-4 – آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی 50

جدول 12-4 – الف: تاثبر تغییرات غلظت لاكتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال 51

جدول 13-4- ب: تاثبر تغییرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال…………… 52

جدول 14-4- ج: تاثبر تغییرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال…………….. 53

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

شکل 1-4 – مقایسه میانگین سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………… 41

شکل 2-4 – مقایسه میانگین قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………….. 41

شکل 3-4 – مقایسه میانگین وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………… 41

شکل 4-4 – مقایسه میانگین VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی……… 42

شکل 5-4 – مقایسه میانگین EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی…………………. 42

شکل 6-4 – میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی……………………. 43

شکل 7-4 – میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی ……………………. 44

شکل 8-4 – میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی ……………………. 45

شکل 9-4 – میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی ……………………… 45

شکل 10-4 – میانگین غلظت لاکتات خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی……….. 46

شکل 11-4 – میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی………. 47

پیوست ها

پیوست شماره 1- پرسشنامه اطلاعات فردی- پزشکی، سوابق ورزشی

پیوست شماره 2- رضایت نامه گروه تجربی و کنترل

پیوست شماره 3- پروتکل نحوه اندازه گیری غلظت لاکتات خون در آزمایشگاه

پیوست شماره 4- پروتکل اندازه گیری تست شاتل ران

پیوست شماره 5- پروتکل اندازه گیری تست پله هاروارد

پیوست شماره 6- برآورد درصد چربی مردان از طریق جمع چربی زیر پوستی

مقدمه

در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است. گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است. در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت. بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (1).

بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14).

از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته. تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14).

اگر چه در کشور ما نیز گام های مثبتی در زمینه ی بهبود ورزش ها برداشته شده است، اما کافی نیست و باعث عقب ماندن ورزش در کشور ما نسبت به جوامع دیگر شده است. یکی از جنبه های بارز پیشرفت و موفقیت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل موثر در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از ویژگی ها و خصوصیات بدنی و ظرفیت های عملکردی موثر در موفقیت های ورزشی است و عدم آگاهی مربیان از توانایی ها و قابلیت های ورزش کاران موجب شده است که انرژی و زمان هدر رفته،و هزینه های گزاف را به دنبال داشته باشد. امروزه افراد بیشماری از همه ی رده های سنی در انواع فعالیت های ورزشی شرکت می نمایند (14) و به تبع ان نیز تماشاچیان رو به فزونی می باشد. فروش تجهیزات ورزشی در حال پیشرفت است، اطلاع رسانی وقایع و رویداد های ورزشی در سطح جهان گسترش یافته، به گونه ای که در هر گوشه ای ازجهان، به سهولت و راحتی می توان تولیدات را پی گیری کرد.

همچنین، با پیدایش رایانه و استفاده همه جانبه از آن در علوم و صنایع گوناگون، سرعت پیشرفت در آنها به طور سرسام آوری فزونی یافته است. برای بالا بردن کمیت و کیفیت اجرای مهارت های ورزشی به خصوص در قهرمانان باید به قابلیت های جسمانی مورد نیاز آنها و میزان تقویت هر یک توجه خاصی مبذول داشت، چراکه، بهبود هریک از این قابلیت ها به نوبه ی خود اثر مثبتی بر اجرای مهارت های ورزشی خواهد داشت.

اغلب پژوهش ها نشان داده اند که سیستم های انرژی زایی از عوامل مهم و اساسی در توسعه مهارت ورزشی به شمار می رود و اهمیت این عوامل در بسکتبالیست ها به دلیل شرایط کاری آنها بر کسی پوشیده نیست لیکن آنچه نیاز به شناخت و درک بیشتر دارد چگونگی ارتباط این قابلیت ها و عوامل با مشخصات فیزیولوژیکی، ساختاری و نقشی است که هریک از آنها به عهده دارد.

برای ترقی و پیشبرد علوم، پژوهش های علمی-کاربردی ضروری است تربیت بدنی و علوم ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اهمیت تربیت بدنی و تاثیرات آن در جامعه، توجه بیشتر به پژوهش ضروری به نظر می رسد. فعالیت های علمی با پشتوانه طرح های پژوهشی، حرکتی اساسی بوده و تاثیر بسیار مهمی در جهت تطبیق آن با نیاز واقعی جامعه دارد. بسکتبال از جمله ورزش هایی است که علی رغم پژوهش های متعدد، هنوز مشکلات علمی در آن وجود دارد.

بیان مسئله:

تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است. این جذابیت در طول سالها موجب تکامل این رشته ورزشی شده و به شکل امروزی با قانون های مدون قابل اجرا است. این دیدگاه که می شود از طریق بالا بردن مهارتهای ورزشی این رشته موجب افزایش و نتیجه بازی شد، موجب انگیزه و فکر جدید برای از بین بردن متغیرهای مزاحم این ورزش است. ما می خواهیم در مسابقات (بسکتبال) امتیاز بیشتری بگیریم بنابراین می توانیم از طریق حذف و تعدیل، متغیرهایی مثل خستگی به این نتیجه دلخواه برسیم. غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون یکی از این متغیرهای مزاحم است که در این پژوهش می خواهیم اثر آن را بر روی یک مهارت بسکتبال مورد ارزیابی قرار دهیم.

بسکتبال ورزش ادامه داری است که نیاز به سرعت، شتاب، حرکات انفجاری نظیر حرکت ارتجاعی
(ریباند از حلقه)، دریبل و شوت پرشی، بلاک کردن، شوت، توقف های ناگهانی، سرعت بالا، حرکاتی منفجرانه و مکرر دارد (26).

هنگامی که بحث بسکتبال به میان می آید. موضوع شاخص خستگی (غلظت لاکتات خون) که یکی از عوامل کاهش عملکرد بسکتبالیست ها است مطرح می شود. همیشه بازیکنان سعی می کنند که با کمترین صرف انرژی و با حداکثر دقت مطلوب به کارآیی خود کمک کنند. این دقت موجب افزایش امتیازات نهایی بازیکنان و همچنین امتیازات تیمی می گردد. در حال حاضر با تغییر قوانین بسکتبال از دو نیمه بازی در وقت فعال به چهار کواتر وقت بازی، هم باعث افزایش سرعت بازیکنان شده و هم موجب توجه به عملکرد استقامتی است که آن نیز توجه به تاخیر انداختن خستگی شده است.

در تمرینات غیر اصولی و کاهش آب بدن که باعث کاهش رشد جسمانی، کاهش حجم پلاسما، کاهش برون ده قلبی، از دست دادن الکترولیتها دیده می شود و علاوه بر این تعادل جسمی بسکتبالیست ها را مختل می کند و درصد دقت در مهارتهایی مثل شوت، پاس،دریبل را کاهش دهد (6). از طرف دیگر آماده سازی ورزشکار برای حرکاتی که نیاز به دقت و کنترل حرکتی دارد به عواملی مانند آماده سازی، سازگاری محرک – پاسخ بستگی دارد.

مربیان بسکتبال آزمایشات مهارت را برای ارزیابی سطح مهارت بازیکنان نشان وهمچنین برای پیش گویی موفقیت های آینده بکار می برند. پیش بینی سطح اسیدلاکتیک و بعبارتی غلظت لاکتات خون می تواند به سطح و مقدار خستگی عضلانی حاصل از کار سخت تمرین و اجراهای متوالی و تکراری حرکات بسکتبال مثل رفت و برگشت های سریع، اجرای شوت جفت، پاسها، ریباندهای تخته حلقه و غیره را تعیین کند.
این سطح از خستگی عضلانی که نتیجه تجمع لاکتات است ممکن است باعث عملکرد ضعیف در دقت مهارتها شود. مهارتهایی مثل پاس، شوت، پرتاب آزاد در جریان بازی بشود. بیشتر امتیازات حاصل از این بازی (بسکتبال) در شرایط حساس و دقایق پایانی کوآرترها بدست می آید. این امتیازات، فوق العاده حساس بوده و نتیجه بازی را که نتیجه ماهها و سالها تمرین و مهارت در این رشته است، تعیین می کند. اهمیت و ضرورت تعیین سطح اسیدلاکتیک بدن که نوعی خستگی جسمانی است می تواند تناسب موجود در تمرینات را توجیه کند. این تناسب یعنی درصد زمان تمرین که برای اجرای مهارتهای مختلف بسکتبال می تواند برنامه ریزی شود.

از خصیصه های مختلف ورزشی بسکتبال سرعت است که می تواند دقت را تحت شعاع قرار دهد و از متغیرهای مزاحم مهم اجرای حرکات سرعتی، تجمع اسیدلاکتیک در بدن می باشد، لذا با وجود خستگی ناشی از اسیدلاکتیک اجرای بهینه پرتاب آزاد بسکتبال که نیاز به دقت دارد نیز تحت الشعاع آن قرار
می گیرد.

ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهش های کمی، در رابطه با خستگی بسکتبالیست ها و دقت و کنترل حرکتی آنها انجام شده است و لذا به جهت اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه می بایست عوامل و متغییر های دخالت کننده در اینجا تا حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه بسکتبال رشته ای است پر تحرک، سریع و انتزاعی و با قابلیت های حرکتی و مهارتی ورزشکار در تقابل است و در عملکرد آنها اثر دارد می بایست عوامل آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد همانطور که می بینیم در بخش های مرتبط با استراتژی بازی آن، مثل تاکتیک های حمله و دفاع تحقیقات زیادی صورت گرفته و کتاب های زیادی نوشته شده است.

نوع تمرینات بسکتبال و روش های مختلف تمرینی (6) از جمله سرعت، شتاب، چابکی، انعطاف پذیری می بایست به بهترین شکل ممکن تقویت شود. البته عواملی مثل دقت، هماهنگی، ریتم، تعادل نیز مورد توجه و ضروری است. تغییرات پی در پی در قوانین بسکتبال موجب سرعت بیشتر این بازی شده است که انگیزه ی لازم را برای به اجرا در آوردن روش های علمی مختلف برای کسب پیروزی در آن به وجود
می آورند. از آنجائیکه آمادگی جسمانی در بسکتبالیست ها از اهمیت زیادی برخوردار است، باید افزایش توانایی های بدن به بهترین شکل در تمرینات مورد توجه قرار گیرد. جذابیت های این رشته ورزشی حتی در سطح جهانی موجب شده که آموزش تکنیک ها و تاکتیکها، حتی از سنین کودکی آغاز شود. نمونه بارز آن مینی بسکتبال در سطوح پیش دبستانی و دبستانی است.

کاربرد نتایج پژوهش

برای مسابقات آموزش و پرورش در سطوح قهرمانی و دانش آموزی، برای مربیان و معلمان و اعضای فدراسیون بسکتبال و کمیته های مرتبط ضرورت و کاربرد دارد.

علت انتخاب غلظت لاکتات خون

پژوهشها نشان می دهند که اثر غلظت لاکتات خون که نتیجه اش خستگی جسمانی بر روی پرتاب شوت آزاد پنالتی در بسکتبال بسیار موثر است و اندازه گیری و ارزیابی این اثر از ضروریات این پژوهش می تواند باشد. پژوهشگر تلاش کرده اثر غلظت لاکتات خون بر روی دقت پرتاب آزاد بررسی کند، چرا که هیچ پیشینه پژوهشی مستدلی و داوری شده ای وجود ندارد.

علت انتخاب ضربان قلب بالا

عامل ضربان قلب و تواتر قلبی بالا نیز از شرایط پرتاب شوت آزاد بسکتبال است از آنجائیکه بیشتر مواقع پرتاب آزاد وقتی گرفته می شود که بازیکن در اوج اجرای حرکت است و بنابراین دارای ضربان قلب بسیار بالایی در حدود 85% درصد VO2 max (8) که می تواند روی اجرای دقیق پرتاب آزاد تاثیر اساسی داشته باشد.

علت انتخاب فشار خون بالا

همزمانی متغیرهای مستقل غلظت لاکتات خون و ضربان قلب بالا،دلیل اصلی انتخاب فشار خون است وهمچنین ممکن است که افزایش در کمیت فشار خون سیستولیک یا دیاستولیک موجب کاهش در دقت پرتاب بسکتبالیست گردد.لذا بعنوان یک متغیر تداخلی مورد انتخاب قرار گرفته است.

متغیرهای وابسته

– دقت شوت در پرتاب آزاد بسکتبال

ابزار و وسایل و اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش

1- ترازوی دیجیتالی مارکsoehnle ساخت آلمان به منظور تعیین وزن آزمودنی ها به کیلو گرم.

2- کرونومتر دیجیتالی مارک Q&Q ساخت تایوان به منظور تعیین زمان تست های شاتل ران و تست پله هاروارد.

3- ماژیک و متر علامت گذاری خطوط به منظور تست شاتل ران و سرنگ و لوله آزمایش مدل سوپا برای خون گیری از آزمودنی ها.

4- دستگاه کالیپر با مارک شرکت خدمات ورزشی صنایع آموزشی به منظور تعیین درصد چربی آزمودنیها.

5- ضبط صوت ونوار کاست مترونوم برای تست شاتل ران.

6- پله به ارتفاع8 /50 سانتی متر جهت تست پله هاروارد.

7- مسیر 20 متری سالن جهت تست شاتل ران.

8- ضربان سنج سینه ای بی سیم مارک CATEYE مدل100 CC-HBساخت ژاپن به منظور تعیین ضربان قلب آزمودنی ها.

9- قد سنج برای تعیین قد آزمودنیها.

اندازه گیری ویژگی های بدن

قد: عبارتست از اندازه طول بدن بطور ایستاده از کف پا بدون کفش تا نوک سر به واحد سانتی متر.

روش ا ندازه گیری: دستگاه شامل میله مدرج قد سنج و یک تخته افقی می باشد که در بالای سر
آزمودنی ها قرار می گیرد. آزمودنی بطور مستقیم در حالی که وزن بر روی دو پا بطور مساوی تقسیم شده و نگاه فرد موازی سطح افق بوده و پاشنه های پا نزدیک به هم بوده، قرار می گیرند. بعد اندازه گیری شروع می شود بطوریکه خط کش افقی روی سر فرد قرار گرفته و انتهای خط کش روی نوار مدرج میزان قد را تعیین می کند.

اندازه گیری وزن

وزن: عبارت است از وزن کل بدن به واحد کیلو گرم.

روش اندازه گیری وزن

آزمودنی ها بدون کفش و با لباس ورزشی یکسان روی ترازو قرارگرفته و وزن هر یک بر حسب کیلوگرم اندازه گیری شده است.

اندازه گیری ویژگی های فیزیولوژیکی

شامل آمادگی جسمانی، که از طریق اندازه گیری تست شاتل ران، وتست پله هاروارد انجام گرفته است.

تست شاتل ران

شخص در این آزمون با سرعت (8 کیلومتر/ ساعت) مسیر 20 متری را بصورت رفت و برگشت می دودسرعت آزمودنی در هر دو دقیقه (5/0 کیلو متر/ ساعت) افزایش می یابدسرعت فرد به وسیله پخش سیگنال های ضبط شده روی نوار در خطوط پایانی تنظیم می شود. وقتی آزمودنی به انتهای مسیر 20 متر می رسد سیگنال ها پخش می شود وآزمودنی ها تلاش می نمایند تا آزمون را تداوم دهند تا دیگر قادر به ادامه آزمون نباشند وزمان بدست آمده همان زمان توقف می باشد، مقدار اکسیژن مصرفی به میلی لیتر در کیلوگرم عضله از طریق فرمول مربوطه بدست می آید.

تست پله هاروارد

از آزمودنی خواسته می شود که مقابل نیمکت یا پله به ارتفاع 20 اینچ (8/50 ساتی متر ) بایستد وبا فرمان شروع پای چپ و بدنبال آن پای راست خود از نیمکت بالا رفته و به همین ترتیب یعنی ابتدا پای چپ وسپس پای راست از نیمکت پایین بیاید.سرعت بالا و پایین رفتن از نیمکت در هر دقیقه 30 دور است. بهتر است برای تداوم ریتم آزمون از گام شمار (مترونوم)استفاده شود ولی می توان به وسیله ساعت نیز ریتم حرکت را کترل کرد به صورتیکه در هر دو ثانیه آزمودنی یک دور از نیمکت بالا وپایین برود.

نحوه جمع آوری اطلاعات

آزمودنی ها در ساعت 5/4 بعدازظهر روز آزمون در محل اجرای آزمون (سالن آزادی بابل) حاضر شدند. ابتدا برای آشنایی هر دو گروه اطلاعاتی درباره نحوه اجرای آزمون، نحوه استفاده از ابزار و وسایل اندازه گیری توسط پژوهشگر بیان شد. در ادامه وزن، قد، میزان درصد چربی به منظور تعیین شاخص آمادگی جسمانی در گروه اندازه گیری شد. تعداد پرتاب های آزاد موفق نیز، از بیست پرتاب شمارش و ثبت شد.

برای بدست آوردن چربی زیرپوستی با استفاده از کالیپر، چربی زیرپوستی سه نقطه از بدن شامل ناحیه سینه ای، شکمی و ران با توجه به سن اندازه گیری شد و مجموع ضخامت لایه زیر پوستی بدست آمد.

بعد از پیش آزمون متغیرهای مستقل به صورت متوالی با فواصل استراحت مختلف در یک روز دیگر (بعدازظهر) برای گروه به ترتیب ذیل برگزار شد.

غلظت لاکتات خون، فشار خون و ضربان قلب بالا بعد از اجرای تمرین خستگی و بعد پرتاب آزاد انجام گردید.

افزایش غلظت لاکتات خون

اندازه گیری مقدار غلظت لاکتات در استراحت و در حالت نشسته در پیش آزمون به وسیله خون گیری از ورید بازویی انجام شد. و بعدا با استفاده از تست پله هاروارد، در گروه تجربی تمرین خستگی انجام شد و در گروه کنترل تمرین خستگی انجام نشد. بلافاصله دوباره توسط پزشک نمونه گیری خون از ورید بازویی،لاکتات پس آزمون را گرفته وبعدا در آزمایشگاه مقدار غلظت خون ارزیابی شد سپس آزمودنی اجرای پرتاب آزاد را انجام داد و تعداد پرتاب های آزاد موفق نیز از بیست پرتاب شمارش، ثبت و مشخص شد که در اثر غلظت بالای لاکتات پس از فعالیت شدید چه مقدار از پرتاب های آزاد موفق می باشد.

افزایش ضربان قلب

ضربان قلب با استفاده از تست پله هاروارد انجام گردید بطوری که آزمودنی پشت پله 08/50 سانتی متری قرار گرفته وطبق پروتکل تست پله هاروارد با حداکثر سعی آزمودنی ها شروع به انجام آزمایش کردند و بلافاصله ضربان قلب توسط ضربان سنج که به سینه آزمودنی ها نصب شده بود وتوسط سنسورهای ویژه ای ضربان قلب به طور بی سیم به نمایشگر انتقال و نتایج توسط پژوهشگر ثبت می شد و بلافاصله پرتاب های آزاد انجام شد. و تعداد پرتاب موفق شمارش و ثبت شد.

افزایش فشار خون

فشار خون با استفاده از تست پله هاروارد انجام گردید بطوری که آزمودنی پشت پله 08/50 سانتی متری قرار گرفته وطبق پروتکل تست پله هاروارد با حداکثر سعی آزمودنی ها شروع به انجام آزمایش کردند و بلافاصله فشارخون حداکثر فعالیت توسط پزشک حاضر در محل(سالن) گرفته شد.

روش های آماری

– روش آماری توصیفی: شامل میانگین، انحراف معیار، واریانس آزمودنی های گروه کنترل و تجربی
می باشد.

– روش آماری استنباطی: روش آنالیز کواریانس به جهت تداخل متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار گرفته و همچنین از تست لونس و آزمون برابری واریانس ها به جهت همگن بودن داده ها استفاده شده است.

همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است.

بحث و نتیجه گیری

پs hc j[cdi jpgdg ها در گروه تجربی در پایان تست خستگی با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری از نظر آماری نشان نداده استس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و بررسی های لازم جهت پی بردن به اثر غلظت لاکتات خون مشخص شد در بسکتبالیست های تمرین کرده، اسید لاکتیک نمی تواند از نظر آماری تاثیر معنی داری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال داشته باشد. البته ضربان قلب بالا مقداری اثر گذار بوده ولی از نظر آماری تاثیر معناداری نداشته است و همچنین فشار خون بالا از نظر آماری تاثیری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد.

غلظت لاکتات خون بالا اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد با توجه به جدول 12-4: ملاحظه می شود که در سطح معنا داری ( =0/05 α) افزایش غلظت لاکتات خون تاثیری در تعداد گل های زده شده در آزمودنی ها ندارد یعنی میانگین گل های زده شده با توجه به افزایش غلظت لاکتات خون اختلاف معنا داری در آزمودنی ها ندارد.

این پژوهش با پژوهش مک موریس و همکاران 1994 اثر دقت پاس فوتبال را در 70% و 100% ماکزیمم شدت فعالیت بررسی کردند و مشاهده شد در شرایط 100% حداکثر فشار کار، دقت پاس در فوتبال بدتر شده است، که نتایج آن پژوهش با پژوهش فوق مغایرت دارد.

در تحقیق لگروس و همکاران 1992 اثر دویدن روی ترید مبل را با 95% و 125% VO2MAX آزمایش کردند و زمان واکنش انتخابی در بسکتبالیست های حرفه ای افزایش یافته بود که می تواند روی دقت اجرا تاثیر گزار باشد و موجب افزایش مقدار خطا شد، مغایرت دارد.

همچنین در تحقیق دیگر توسط مارک لیون و همکاران 2006 انجام شد اثر تقابل خستگی شدید متوسط روی دقت پاس بازیکنان بسکتبال مبتدی و حرفه ای انجام شدمعلوم گردید که دقت پاس در بازیکنان حرفه ای، حتی در تمرینات شدید اثر معنی داری از نظر آماری نداشته است ولی در مبتدیان در تمرینات شدید معنی دار بوده است که با تحقیق حاضر در بسکتبالیست های حرفه ای هماهنگ و همخوانی دارد.

نتیجه ای که می توان از پژوهش بالا استخراج گردد اثر تمرینات بدنی در بسکتبالیستها می باشد که می توان اثر مداخله کننده خستگی را روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال کاهش دهد.

در پژوهش دیگر که توسط کی لی. ا. رویال و همکاران 2006 انجام شد دقت پاس در واترپولو، شوت ها در تمرینات شدید 8/21% بهتر از زمان استراحت است که با پژوهش حاضر مغایر و در مقدار دقت شوت و سرعت آن، در شرایط خستگی بی تاثیر می باشد که با تحقیق حاضر هم خوانی دارد.

همچنین در تحقیق دیوی پی آر و همکاران 2002 خستگی موجب کاهش اجرای مهارت های تنیس، تنیس بازان شده بود ولی موجب کاهش دقت در مهارت نشده است که با پژوهش حاضر هم خوانی دارد.

همچنین در تحقیق لیدور آر و همکاران دقت سرویس والیبال در حالت استراحت و تمرین سخت بدنی در والیبالیستهای زبده و نزدیک به زبده معلوم شد سرویس های موفق آنها تحت تاثیر خستگی بدنی نبود و مرتبط با سطح مهارت سرویس کنندگان می باشد که با پژوهش حاضر هم خوانی دارد.

در پژوهش ایویلو و همکاران 1981 اثر تمرین خستگی مضاعف را روی عملکرد شوت بررسی قرار داده اند و متوجه شدند که دقت شوت در بسکتبال بدتر شده است که با پژوهش حاضر هم خوانی ندارد.

عدم تاثیر متغیرهای مستقل احتمالاً به دلیل افزایش حرارت بدن به دلیل افزایش فعالیت بدنی است كه در این شرایط سرعت ساز و كارهای متابولیسمی و سرعت ایمپالس های عصبی افزایش می یابد كه می تواند به اجرای بهتر پرتاب آزاد بیانجامد.

همچنین پیشینه تحقیقات انجام شده نشان می دهد كه عدم تاثیر متغیرهای مستقل را می توان به تجربه و تمرین بازیكنان ماهر نسبت داد. بازیكنان ماهر در شرایط دشوار و حاد مسابقاتی بهتر و راحت تر می توانند خستگی را كنترل و به افزایش دقت خود كمك كنند. بازیكنان حرفه ای با خستگی بیشتر در سطوح كارآمدی بالاتر نسبت به بازیكنان غیر حرفه ای عمل می كنند. (مك موریس تی و كین پی 1994) (لیدور، آرنون، هرشكو، مایان، فالك 2007) و (مك اینز و همكاران 2007) و (نیدهال، سالوآ، جلیل ال آتی 2007) و (لیونز، النقیب، نویل 2006).

احتمال دیگر افزایش كارآیی در شرایط خستگی بازیكنان می تواند مرتبط با افزایش در سطح كاتكولامین ها در سطوح CNS هستند كه موجب افزایش در انگیختگی و نهایتاً اجرا می شوند (لیسی و لیسی 1970) و (سوسمان و همكاران 1991).

احتمال دیگر می تواند مرتبط با كاهش مهارت پرتاب در بازیكنان به دلیل خستگی بیش از 43% Vo2max باشد (رویال، فارو، موجیكا، هالسن، پین، آبرنسی 2006).

مقایسه یافته های پژوهش به این دلیل مشكل است كه تفاوتهای زیادی در طراحی تجربی تمرینات خستگی از یك مطالعه تحقیقی به مطالعه ای دیگر وجود دارد.

با توجه به نتایج جدید و پژوهشهای انجام شده خارجی کمبود تحقیقات کاربردی در ارتباط با رشته بسکتبال بسیار کم بوده و نیاز به پژوهش های بیشتری می باشد.

نتیجه گرفته شده در پژوهش نشان می دهد اثر متغییرهای مستقل در اجرای پرتاب آزاد بسکتبال به اندازه ای نیست که بتوان نتیجه گرفت خستگی می تواند عامل اثر گذار بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال باشد. احتمالا آن چیزی که بیشتر از همه روی پرتاب آزاد دخالت دارد عوامل روحی – روانی بازیکنان، شرایط استرس زای بازی، شرایط موجود در سالن اعم از گرما، رطوبت می باشد كه می بایست در پ‍ژوهش های آینده بررسی شود.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پژهش بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال;مقاله بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال;تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال;تحقیق بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر 80 صفحه + doc

پژهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر در 80 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 80

حجم فایل: 137 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر در 80 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

صفحه

كلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 1

1. طرح مسا له …………………………………………………………………………………………… 1

2. فرضیه ها …………………………………………………………………………………………… 2

3. پرسش اصلی پژوهش …………………………………………………………………………….. 3

4. پرسش های فرعی پژوهش ……………………………………………………………………. 3

5. فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………….. 3

6. فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………… 3

7. متغیر مستقل ووابسته …………………………………………………………………………. 4

8.روش پژوهش ………………………………………………………………………………………. 4

9. هدف پژوهش …………………………………………………………………………………….. 4

10.سازماندهی پژوهش …………………………………………………………………………… 4

11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش …………………………………………………… 5

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیكی و زیست محیطی …………………………………………………………………… 7

1. موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………… 8

2. آب وهوا ……………………………………………………………………………………………. 9

3. اقتصاد ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 . ماهیگیری ………………………………………………………………………………… 9

2-3 . نفت وگاز ………………………………………………………………………………….. 10

3-3. بازر گانی ……………………………………………………………………………………. 11

4-3. حمل ونقل ……………………………………………………………………………….. 11

4. ژئوپلتیك دریای خزر …………………………………………………………………….. 12

صقحه 5. محیط زیست دریای خزر ……………………………………………………………… 14

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاكنون …………………………………………………………………………

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی …………………………………………………………….. 16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها ………………………………………………………………… 19

1-1. تصرف سرزمین هر جا كه ممكن باشد …………………. 19

2-1. جلوگیری از نفوذ كشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران…………………………………………………… 19

3-1. كسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ………………………….. 20

4-1. كسب حد اكثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران….. 21

2. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

اكتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ……………….. 21

1-2.نگاه به ایران به عنوان كشوری كه از آن طریق می توان

انقلاب سوسیالیستی را به سایر كشور ها منتقل نمود………. 21

2-2.كسب حداكثر منافع سیاسی واقتصادی

به عنوان یك ابر قدرت …………………………………………………. 22

3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند….. 23

4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران …………….. 23

5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه كمونیست …………… 23

3.چالشهای بین دو كشور در دوره زمانی بین وقوع

انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ………………… 24

1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی 24

صفحه

نه غربی ……………………………………….. 24

2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یك جنبش رهایی بخش 25

3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ……………………………… 26

4-3. كمك تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی 26

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی……………………………….. 27

1. نگرش به غرب وكمیت سرمایه داری……………………… 27

2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ……………………… 27

3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تكنولوژی ………………………………………………………….. 27

4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران 28

5. سكوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط كشورهای آذر بایجان و قزاقستان ….. 29

6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر كشورهای آسیای میانه 30

7. تغییر در ژئوپلتیك منطقه پی از فروپاشی شوروی … 30

8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ….. 32

9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مركزی

و قفقاز ……………………………………………………………… 33

10. توافقات پشت پرده روسها ………………………… 33

11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

بیشتر از كشورهای غربی ……………………………….. 33

صفحه

12. محافظ تاریخی ملت ایران …………………………….. 35

13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر

با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران…………………… 35

14. ناهمگونی ایدئولوژیك فرهنگی دو كشور

صفحه

ایران وروسیه…………………………………………………………. 36

15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر…………… 36

16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز……………………. 36

17. انعطاف روسیه در مقابل حضور كشورهای غربی 37

18. مشكلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور كشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

كشورهای ساحلی ………………………………………………. 37

1-18. راهكارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه……………………………………………………………… 38

فصل سوم: دیدگاههای كشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر …………….. 41

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ………………… 44

1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

حقوق بین الملل………………………………………………. 44

2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به كنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن……………. 46

1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر …………… 47

2-2. علل ناكارآمدی معاهدات سابق ……………. 49

3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته ………………………………………………… 50

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید 52

بخش سوم: مواضع كشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر…………… 53

1. مواضع قزاقستان ………………………………………… 53

2. مواضع آذربایجان ………………………………………. 53

صفحه

3. مواضع تركمنستان …………………………………… 54

4. مواضع روسیه …………………………………………… 55

5. مواضع جمهوری اسلامی ایران ……………….. 57

فصل چهارم: زمینه های اشتراك منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی 63

بخش اول: سطح سه گانه همكاریهای جمهوری

اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی………… 64

1. همكاریهای دوجانبه …………………………….. ……… 64

2. همكاریهای منطقه ای ایران وروسیه …………… 67

1-2.همكاری برای حل بحران های منطقه ای …… 67

2-2. سازمان همكاریهای دریای خزر…………………. 68

3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر…….. 68

4-2. همكاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه

دریای خزر ………………………………………………………… 68

5-2. ارتباط كشورهای آسیای مركزی وقفقاز

با اقتصاد جهانی…………………………………………………. 69

3.همكاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی…….. 69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………………… 70

1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همكاریه با ایران 70

1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ

قدرتهای بیگانه در منطقه ……………………………………… 70

2-1. نزدیكی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،

خلیج فارس وكشورهای اسلامی……………………………. 71

صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران

به منظور گرفتن امتیاز از غرب……………………………. 71

4-1. همكاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. …………… 72

5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

ناتو به شرق…………………………………………………………… 72

2. منافع ایران در گسترش همكاریهای خود با روسیه… 73

1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین كننده

تسلیحات و تكنولوژی جدید……………………………….. 73

2-2. همكاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

شركتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه……… 73

3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ كشورهای

مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر………………. 73

4-2. همكاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریكا وغرب …………………………………………. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………….. 76

منابع مآ خذ………………………………………………………………. …………… 82

كلیات تحقیق

طرح مسا له: 1-

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان افزایش یافت .

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاكید شود .

2 – فرضیه ها :

1-2- با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی سیاسی و…دریای خزر و اهمیت استراتژیك این دریا رسیدن به توافق بر سر رژیم حقوقی آن دشوار است.

2-2-باتوجه به چالشها ،زمینه های واگرایی و پیشینه روابط سیاسی ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو كشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .

3-2- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است . 4-3- باتوجه به زمینه های اشتراك منافع وهمگرایی دو كشورایران وروسیه درعرصه سیاست خارجی توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امكان پذیر است

2

3- پرسش اصلی پژوهش

با توجه به طرح مساله و فرضیه های مطرح شده سوال ما این است که :

آیا توافق دردیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ؟

4- پرسشهای فرعی پژوهش

1-4- آیا اختلافات داخلی ایران و روسیه در توافقات تاثیر دارد ؟

2-4- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشوربا کشورهای غربی چه تاثیری در توافقات می گذارد ؟

3-4- نقش و جایگاه کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی دریای خزر تا چه اندازه است ؟

4-4- آیا منافع اقتصادی و استفاده از منابع غنی انرژی و آبزیان دریای خزر موضوع رسیدن به توافق را پیچیده تر نخواهد کرد ؟

5- فرضیه اصلی

فرض بر این است که : ((توافق در دیدگا ههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ))

6- فرضیه های فرعی

1-6- اختلافات داخلی ایران و روسیه مانعی در جهت رسیدن به توا فق است

2-6- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشور با کشورهای غربی در چگونگی رسیدن با توجه به نگرش ایران به غرب می تواند مانع مهم و تاثیر گذاری باشد .

3-6 مواضع روسیه به کشورهای دیگر ساحلی که در گذشته جزئی از خاک آن کشور در قالب شوروی سابق بوده اند نسبت به مواضع ایران نزدیکتر است

3

4-6- منابع غنی انرژی و همچنین منافع اقتصادی و نظامی این دریا رسیدن به توافق را پیچیده تر ساخته است

7 – متغیرهای مستقل و وابسته :

در این پژوهش زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه به عنوان متغیر مستقل و رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان متغیر وابسته هستند .

8- روش پژوهش :

روش پژوهش تلفیقی از دو روش تاریخی و موردی ((casestudy)است در روش تاریخی هدف تجزیه و تحلیل و تفسیر وقایع گذشته به منظور کشف ویژگیهای عمومی و مشترک برای درک و فهم بهتر آنها می باشد و در روش موردی و زمینه ای هدف مطالعه وبررسی همه جانبه از موقعیت قبلی و فعلی و تحلیل با شناخت و پیش بینی وقایع آینده است .

9 – هدف پژوهش :

بررسی و شناخت چالشها، اشتراک منافع و زمینه های همگرائی در روابط خارجی دو کشور روسیه و ایران که دستیابی به یک توافق همه جانبه در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را امکان پذیر می سازد . سازماندهی پژوهش : 10-

موضوع این رساله ، دیدگاهای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر می باشد که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه گیری است .

مقدمه: مشتمل بر مفاهیم، متغیرها ، شاخص ها مفروضات و پرسش ها می باشد .

در فصل او ل ا همیت دریای خزرشامل موقعیت جغرافیایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی، زیست محیطی و

4

خطوط مرزی كشورهای ساحلی به طور مختصر بررسی می شود

در فصل دوم چالشهای موجود در روابط سیاسی ایران و روسیه با تاکید بر مسائل دریای خزر از دوران قاجاریه تا کنون در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم دیدگاههای کشور های ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزردر سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل چهارم زمینه های اشتراک منافع و همگرائی دو کشوردر عرصه سیاست خارجی در دو بخش پرداخته می شود

نتیجه گیری و در نهایت در این قسمت به مقایسه دیدگاهای دوکشور ایران و روسیه و زمینه های ایجاد توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته می شود .

11-سابقه علمی و منابع اصلی پژوهش

منابع اصلی کتابهای مربوط به روابط خارجی ایران و روسیه ، حقوق بین الملل و سلسله مقالات مربوط به رژیم حقوقی دریا ی خزرازجمله در فصلنامه سیاست خارجی ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز امنیت ملی اطلاعات سیاسی اقتصادی وسایر مقالات موجود در این رابطه بخصوص در سایت نمایه و اینترنت و چكیده پایان نامه های مرتبط به موضوع می باشد .كه به تفصیل در فهرست منابع ومآخذ آمده است.

از آنجاییكه تا کنون هیچکدام از نگارندگان به صورت مشخص به موضوع امکان توافق کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نپرداخته و عموما با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای هر کدام از کشورها بصورت جداگانه بدون تحلیل موضوع اکتفا نموده اند، به همین خاطر جای خالی یک پژوهش که

5

بتواند بصورت تحلیلی با توجه به پیشینه روابط خارجی دوكشور موضوع رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی وشرایطی كه میتواند بر اساس آن وبایك چشم انداز واقع بینانه توافق دو كشور در خصوص رژیم حقوقی دریای خزرراامکان پذیر نماید مشاهده می شود در این رساله بااین دیدگاهها به دنبال ارزیابی امکان دستیابی به توافق برسر رژیم حقوقی دریای خزر با عنایت به دیدگاههای دو کشور تاثیر گذار ایران هستیم.

12- حافظه تاریخی ملت ایران :

با توجه به سابقه تاریخی روابط ایران و روسیه ، روسها در حافظه تاریخی مردم ایران ، چهره مثبتی ندارند در چشم ایرانیان ، روسیه کشوری است که همواره در طول تاریخ چشم طمع به خاک ایران داشته و در هر فرصتی به سرزمین ایران تجاوز کرده است . در واقع قراردادهای ترکمنچای و گلستان که طی آن ایران بخش وسیعی از اراضی شمالی خود را از دست داد و ضربه ای بزرگ بر پیکره سیاسی ، نظامی و اقتصادی ایران بود ، نشان دهنده سیاستهای تهاجمی و توسعه طلبانه روسیه در دوران امپراتوری تزارها نسبت به ایران می باشد . بنابراین برای ایجاد یک همگرایی طبیعی و واقعی و دراز مدت ، روسها باید با نشان دادن حسن نیت عملی و واقعی خود ، حافظه تاریخی مردم ایران را نسبت به خود تغییر دهند .(1)

13- ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران :

دریای خزر از لحاظ اقتصادی و امنیتی برای ایران اهمیت فوق العاده ای دارد . ایران از زمان فروپاشی شوروی خواستار حاکمیت و در واقع تداوم حاکمیت رژیم حقوقی معاهدات 1921 و 1940 میلادی بر دریای خزر می باشد که مالکیت مشاع را مطرح می کرد . تا سال 1997 کشورهای روسیه و ترکمنستان نیز بطور نسبی با ایران هم رأی بودند .در اثر فعالیتهای دیپلماتیک جمهوری آذربایجان و برخی عوامل دیگر ، بعدا شرایط در تضاد با منافع ایران تغییر یافت و در سال 1997 کشورهای روسیه ، ترکمنستان ، آذربایجان و قزاقستان بر سر تقسیم زیر بستر دریا میان کشورهای ساحلی به توافق نسبی رسیدند و به عبارت دیگر روسیه در حوزه خزر ایران را تنها گذاشت . در کل ، سیاست روسها در دریای خزر با امنیت ملی ایران همخوانی ندارد . روسیه در مقابل تقسیم بستر دریا ، شرایط فعالیت و بهره برداری مشاع را برای سطح دریا حفظ

1- نظامی، قدیر همان منبع ص 25

می کند تا رژیم حقوقی آن ، دست مسکو را در توسعه ناوگان دریایی نظامی در دریای خزر باز بگذارد . با این شرایط بخش عمده تهدیدهای امنیت ملی و منافع ملی ایران از ناحیه رقابت نظامی شکل خواهد گرفت . بنابراین ، دخالت قدرتهای بزرگ در تصمیم گیری های داخلی کشورهای منطقه منجربه آن می شود که حوزه دریای خزر به میدان چالش قدرتهای بزرگ جهان و تبدیل شده و مسایل مربوط به آن به مانعی برای حل مسایل منطقه ای توسط کشورهای حوزه آن تبدیل شود(1)

14- ناهمگونی ایدئولوژیک و فرهنگی دو کشور ایران و روسیه :

روسیه و ایران متعلق به دو حوزه تمدنی و ایدئولوژیک خاص و متفاوت از هم هستند. تفاوت ایدئولوژی بین دو کشور این توان بالقوه را دارد که به تضادی جدی در شرایطی خاص تبدیل شود .

15-. اختلاف در منافع دراز مدت ایران و روسیه در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر

با وجود آنکه کشور های ایران و روسیه مشترکاً با انتقال انرژی آسیای مرکزی و قفقاز از مسیر باکو – جیحان مخالفت می کنند ، ولی هر دو کشور مسیرهای مورد نظر خود را مطلوب و با صرفه معرفی می نمایند و بدنبال تأمین منافع ملی خود می باشند .

16- روابط اقتصادی چالش برانگیز :

از مشکلات و نارسایی هایی که در توسعه مناسب همکاری های اقتصادی بین ایران و روسیه وجود دارد ، می توان به عدم انجام تعهدات طرفین در قبال یکدیگر ، مشکلات پرداختهای مالی از طرف ایران ، تکنولوژی پایین کالاهای روسی در مقایسه با نوع غربی آن ، عدم هماهنگی نیازهای این دو کشور و مکمل نبودن اقتصادهای دو کشور اشاره کرد . این موارد باعث شده است که روابط دو کشور علی رغم برخی پیشرفتها ، همچنان در هاله ای از ابهام و نارسایی های عمده قرار گیرد

1- شیر غلامی ،خلیل،بررسی امكان اتحاد استراتژیك ،بین ایران و روسیه،فصلنامه امنیت ملی سال شماره 3 بهار 1379 ص 152

17- انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی:

روسیه پس از فرو پاشی در رویه های اقتصادی خود تجدید نظر نموده واز یك اقتصاد وابسته به دولت به اقتصاد آزادتغییر رویه داد حضور شركتهای روسی در بازارهای بین المللی وكسب منافع قابل توجهی در زمینه صادرات كالا علی الخصوص صادرات اسلحه ولزوم تعامل با كشورهای غربی كه زمانی دشمن درجه یك آن كشوربودندوحفظ جایگاه خود به عنوان یك قدرت جهانی می بایست امتیازاتی به كشورهای غربی

داده ودر مقابل حضور آنها حتی در نزدیكی مرزهای خود خویشتنداری كند. (1)

18- مشكلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر حضور كشورهای بیگانه واقدامات خود سرانه برخی از كشورهای ساحلی:

متأسفانه دولتهای ایالت متحده و ترکیه ضمن حمایت از منافع خصوصی شرکتهای خود و با مداخله در امور کشورهای ساحلی منافات منطقه ای و جهانی را تحریك می کندکه ممکن است در نتیجه تقسیم خزر به بخشهای ملی بروز کننده این تقسیم می تواند موجب فاجعه زیست محیطی هم شود.مسئله این است که طبق آمار جهانی 9-7 درصد نفتی که از فلات قاره استخراج می شود به خاطر سوانح گوناگون و کیفیت پایین لوله ها و انبارها به آب دریا می ریزد. اگر همه معادن نفتی که قبلا اکتشاف شده بودند همزمان مورد بهره برداری قرار بگیرند خطر آلودگی دریا و نابودی سیستم زیست محیطی آن افزایش خواهد یافت. کافی است آتش سوزی در میدان نفتی تنگیز یادآوری شود که در نتیجه آن قسمت شمالی خزر با آثار مواد سوخته پوشانیده شد و این در حالی است كه در همه جا ماهیان خاویاری تخم می گذارند. شایان ذكر است كه بعد از فروپاشی و قطع نظارت بر اوضاع دریای خزر حجم ماهیان خاویاری به یك سوم کاهش یافته

1-مرادی ،منوچهر، چشم انداز همكاری ایران و اتحادیه اروپا ثبات وامنیت در قفقاز خیربی: حدود امكانات دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی تهران پاییز 1385ص ص 48-31

و این نوع ماهی ممكن است به طور کلی از بین برود. برای حفاظت از طبیعت منحصر به فرد خزر کشتیرانی در این دریا نیز باید هماهنگ شود در مجموع تمام فعالیتهای اقتصادی در خزر و در نزدیکی آن باید جوابگوی معیارهای امنیت زیست محیطی باشد ولی همه شرکت کنندگان در تو افقهای نفتی خزر فعلا فقط ملاحظات آنی را مد نظر دارند.(1)

1-18.راهکارهای دستیابی به امنیت زیست محیطی در منطقه:

1-کشورهای منطقه با تدوین استراتژی پایدار در جهت بهره وری از منابع و ذخایر از مشکلات زیست محیطی جلوگیری می کند.

2-اصلاح قوانین ملی و منطقه ای در بهره برداری از ذخایر زنده و آلی دریا

3-حمایت و سرعت عمل در تشکیل کندانسیون منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر

4-اجتناب از نظام تک محصولی در کاشت محصولات زراعی و کاهش استفاده از سموم و کود های شیمیایی

5-جلوگیری از فرسایش خاک

6-انجام عملیات تصفیه فاضلابهای صنعتی و خانگی و شهری

7-رعایت نکات ایمنی در استخراج و حمل و نقل محموله های نفتی

8-ایجاد امکانات جمع آوری مواد زائد نفتی در بنادر و ترمینالها و تدوین مقررات منطقه ای جهت حمل و نقل و تخلیه نفت با توجه به ظرفیت نفت کشها

9-ایجاد پوشش بیمه های لازم برای شناورها و فعالیتهای دریای به منظور جبران خسارت زیست محیطی

10-شناسایی و تعیین مناطق حساس در دریای خزر و حفاظت از تنوع زیست ساحلی و دریایی با ایجاد مناطق

1- مرادی ، منوچهر- همان منبع ص 50 .

حفاظت شده.(1)

11-مهار نظامی گری:لازم است همه ی کشورها تلاش کنند که برای تأمین امنیت خود به اقدامهای نظامی یک جانبه روی نیاورند زیرا هر گونه اقدامات نظامی منافع حیاتی دریای خزر را تهدید می کند.

12-تدوین رژیم حقوقی دریا با تکیه بر ملاحظات زیست محیطی 13-الزام همه کشورها بر حفظ محیط زیست دریا با تدوین قوانین و مقررات ملی و منطقه ای.(2) اجلاس پنج کشور ساحلی دریای خزر در مهر ماه سال 1386 در تهران و توافقات به عمل آمده در زمینه حفظ محیط زیست این دریا می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات زیست محیطی دریای خزر باشددر بندهای 12-11 این اعلامیه 25 ماده ای آمده است (بند11 )طرفها با درک مسئولیت خویش دو برابر نسلهای امروز و فردا در قبال حفاظت از دریای خزر وتمامیت سیستم زیست محیطی آن اهمیت گسترش همکاری در حل مسایل زیست محیطی از جمله هماهنگی فعالیتهای ملی حفاظت از محیط زیست ومساعی مشترک با سازمان های بین المللی حفاظت از محیط زیست به منظور ایجاد نظام منطقه ای حفظ و نگه داری تنوع بیولوژیکی استفاده معقولانه و تکثیر و پرورش ذخایر زنده را مورد تأکید قرار می دهند.

طرفها اذعان می دارند که وضعیت زیست محیطی دریای خزر و ذخایر ماهیان خاویاری این دریا مستلزم کاربرد و سعی مشترک سریع جهت جلوگیری از پیامدهای نا مطلوب زیست محیطی می باشد. در این رابطه طرف ها ایجاد مبانی حقوقی – قراردادی اولویت دار لازم جهت همکاری های منطقه ای حفاظت از محیط زیست را که بر اساس كنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ادامه خواهند داد. طرفها ضمن ابراز خوشنودی از اجرا شدن كنوانسین حفاظت محیط زیست دریای خزر در نوامبر 2003 در تهران منعقد گردیده بر لزوم

انتقال تکنولوژی و همکاری های دفاعی از جمله مصادیق مهم همکاری دو جانبه ایران و روسیه محسوب می شود. درواقع همکاری نظامی و فروش تسلیحات از جمله محورهای مهم مورد توجه روسیه در گسترش مبادلات دو کشور بوده است.

1- رضا زاده،سخاوت، ریشه های همگرایی وواگرایی در مناسبات جمهوری اسلامی ایران وروسیه فصلنامه مطالعات آسیای مركزی وقفقاز سال چهاردهم شماره 52

تنها کالای روسیه که در شرایط کنونی با تولیدات غربی رقابت می کند، تسلیحات نظامی است که با توجه به نیاز ساختار اقتصادی روسیه مسکو تلاش می کند که علاوه بر از دست ندادن بازار کنونی بازارهای جدیدی نیز بدست آورد. همچنین با توجه به اینکه ایران نمی تواند نیازهای نظامی خود را از کشورهای غربی تامین کند، سلاحهای روسی تا اندازه ای نیازهای ایران را تامین می کند.(1)

یکی از مهمترین مسایل در روابط ایران و روسیه پس از فروپاشی شوروی، مسئله تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر توسط کارشناسان و تکنولوژی روسی بوده است. انعقاد قرار داد همکاری هسته ای روسیه با ایران در آغاز سال 1995 و تعهد به تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر در شرایطی صورت گرفت که آمریکا و اسرائیل در مورد خطر تبدیل ایران به یک قدرت هسته ای تبلیغات گسترده ای به راه انداخته بودند. در مقابل روسیه با استناد به دلایل سیاسی و اقتصادی و با اشاره به پایبندی ایران به قوانین سازمان بین المللی انرژی هسته ای و پیوستن آن به پیمان عدم گسترش سلاحهای هسته ای تصمیم خود را برای اجرای طرح اتخاذ نمود. درو اقع روسها با اعلام اینکه معامله هسته ای ایران و روسیه هیچ گونه خطری برای امنیت و ثبات منطقه ندارد و نیروگاه اتمی بوشهر صرفا کارکردی مسالمت آمیز دارد، به ادامه اجرای طرح اصرار دارند.(2) موضوع همکاری هسته ای روسیه با ایران سالهاست که مهمترین عامل ایجاد بحران در روابط آمریکا و روسیه بوده است ایالات متحده تحریمهای شدیدی علیه آن دسته از شرکتهای روسی وضع کرده است که همکاری هسته ای با ایران دارند و در مقابل روسیه نیز اصرار دارد که این همکاری ها صلح آمیز و کاملا بی خطر است و با قوانین بین المللی همخوانی دارد.بطور کلی در سطح دو جانبه روابط ایران و روسیه، منافع اقتصادی روسیه و نیاز آن کشور به بازار و ارز خارجی و همچنین تمایل این کشور برداشتن روابطی دوستانه با کشور اسلامی ایران بوده است و نیاز ایران نیز به تسلیحات و تکنولوژی جدید روسیه و نیاز به کسب حمایت روسیه در سطوح منطقه ای و بین المللی از مواردی می باشد که باعث تسریع در روابط استراتژیک ایران و روسیه گردیده است پس از فروپاشی شوروی و با توجه به تحولی که در نگاه روسیه نسبت به ایران ، خاورمیانه و اساسا نسبت به جهان روی داد، روسیه سیاست مستقل تری از غرب در پیش گرفت.

پس از این دوران دو کشور ایران و روسیه براساس ملاحظات عمل گرایانه و استراتژیک در جهت روابط نزدیکتر حرکت نموده اند. فروش راکتور هسته ای آب سبک به ایران از سوی روسیه و مخالفت های آمریکا به یکی از جلوه های استقلال عمل در سیاست خارجی روسیه تبدیل گردید . دولت روسیه قبل از آن در برابر فشار آمریکا از فروش موتورهای موشک به هند منصرف شده بود ، ولی در مورد ایران با استناد به دلایل سیاسی – اقتصادی و اشاره به پایبندی ایران به قوانین سازمان بین المللی انرژی

1- اطهری،اسدا…، سیاست روسیه نسبت به خاورمیانه میراث یلستین،فصلنامه مطالعات خاورمیانه سال1380 ص78

2- رضا زاده،سخاوت، ریشه های همگرائی وواگرائی درمناسبات جمهوری اسلامی ایران وروسیه، فصلنامه مطالعات آسیای مركزی وقفقاز سال چهاردهم شماره 52 ص88

اتمی و پیوستن آن به پیمان عدم گسترش سلاحهای هسته ای تصمیم قاطع خود را برای اجرای آن گرفت . ویکتور میخاییلوف وزیر انرژی هسته ای روسیه قرارداد 800 میلیون دلاری تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر را دارای ملاحظات صرفاً اقتصادی دانسته ، اصرار آمریکا بر قطع آن به مفهوم بیرون راندن روسیه از بازار تولیدات تکنولوژی هسته ای خواند . روسیه آشکارا اجرای این قرارداد را در برابر فشارهای آمریکا در نظام سیاسی جهانی بر روسیه و از جمله توسعه ناتو دنبال کرده است . در ملاقات مه 1995 روسای جمهوری آمریکا و روسیه ، مسأله همکاری هسته ای ایران و روسیه یکی از محورهای اصلی مذاکرات رهبران دو کشور بود .

حکومت ضد آمریکایی تهران برای مسکو به عنوان یک متحد طبیعی ظاهر گردید و اشراف آن بر تنگه هرمز شریان حیاتی غرب ، این نزدیکی را قابل تأمل تر می سازد . تحلیل گران روسی نزدیکی با ایران را سبب افزایش هزینه های امنیتی غرب و به نفع خود تلقی می کنند . به نظر آنان هر چه روسیه با کشورهای ضد غربی و اصول گرا نزدیک شود ، غرب ناچار به تخصیص هزینه های بیشتری برای تأمین « بازدارندگی » از جنوب خواهد گردید . البته در این زمینه باید دگرگونی در سیاست خارجی روسیه مورد توجه قرار گیرد .(1)

تلاش مشترک ایران و روسیه برای حفظ ثبات سیاسی و تأمین امنیت در منطقه آسیای مرکزی سبب توسعه اعتماد متقابل در میان دو کشور گردید . بر خلاف تبلیغات غربی که در صد تخریب روابط دو کشور بودند ، با شکل گیری سیاست حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی همسایگان از سوی ایران این ارتباط در مسیر توسعه مستمر قرار گرفت . روسیه ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای که ضامن ثبات می تواند باشد مورد توجه قرار داد . حاکمیت دیدگاههای ملی گرایانه و اروپا – آسیایی در دومای روسیه در این زمینه طی سفر هیئت پارلمانی روسیه در مارس 1993 کاملاً آشکارشد انعقاد قرارداد همکاری هسته ای روسیه با ایران در آغاز سال 1995 و تعهد به تکمیل نیروگاه هسته ای بوشهر در شرایطی صورت گرفت که آمریکا و اسرائیل در مورد خطر تبدیل ایران به یک « قدرت هسته ای » تبلیغات گسترده ای براه انداخته بودند . قبلاً در چارچوب روابط نزدیک روسیه و غرب بوریس یلتسین در اجلاس سران دو کشور تصمیم روسیه را برای قطع صدور تسلیحات به ایران اعلام کرده بود .ولی در شرایطی که اختلاف نظر میان دو کشور روندی رو به گسترش یافته بود ، همکاری هسته ای با ایران به یکی از محورهای ابراز استقلال عمل روسیه در برابر آمریکا تبدیل گردید(2)

پس از دیدار میخاییلوف ، وزیر انرژی هسته ای روسیه از ایران برنامه اتمام نیروگاه بوشهر

1- شیر غلامی ،خلیل،بررسی امكان استراتژیك بین ایران وروسیه ،فصلنامه امنیت ملی، سال اول شماره 3 بهار 1379 ص52

2- اطهری ،سید اسدا… ،سیاست روسیه نسبت به خاور میانه، میراث یلستین وچالش پوتین فصلنامه مطالعات خاور میانه سال هشتم شماره 4 – زمستان 1380 ص 87

از سوی روسیه مطرح گردید . ملاحظات اقتصادی نیز در این زمینه نباید مورد غفلت قرار گیرد . مطامع اقتصادی آمریکا از دیدگاه مقامات روسیه یکی از عوامل اساسی برای دور نگهداشتن روسیه از بازارهای ایران و تلاش برای جدایی روسیه از آن بوده است . تیرگی فزاینده روابط ایران و آمریکا مشكلات روز افزون این روابط را بیشتر ساخت . انعقاد قرارداد همکاری هسته ای در شرایطی صورت می گرفت که آمریکا ایران را به دخالت در انفجار در اوکلاهما سیتی متهم ساخت ، حملات تبلیغاتی شدیدی را علیه آن سازمان داده بود . ولی مقامات دولت روسیه همواره در این زمینه متعهد بودن ایران به قوانین و مقررات سازمان انرژی هسته ای جهانی و پیمان عدم اشاعه سلاحهای هسته ای مورد اشاره قرار داده اند .(1)تحویل سوخت نیروگاه بوشهر توسط روسیه در اواخر سال 1386 نشان دهنده عزم جدی روسیه برای راه اندازی این نیروگاه می باشد.

2- همکاری های منطقه ای ایران و روسیه: در سطح منطقه ای تلاش قدرتهای منطقه ای برای نفوذ در مناطق حایل بین ایران و روسیه تامین منافع این دو کشور را با محدودیتهای مواجه ساخته است. همچنین دو کشور در سطح منطقه ای و نیز در خصوص ارتباطات دو کشور دارای اهداف و منافع مشترکی می باشند.

در ذیل به همکاری های عمده منطقه ای ایران و روسیه پس از فروپاشی شوروی اشاره می شود:

1-2.همکاری برای حل بحران های منطقه ای: پس از فروپاشی شوروی درروابط منطقه ای مسایل بسیار پیچیده ای وجود داشت که میتوانستند در مناسبات دو کشور تاثیر منفی بگذارند موقعی مسئله رقابت ایران و روسیه مطرح بود ولی با خویشتنداری و سیاست مدبرانه ای که دو کشور در پیش گرفتند، سیاست مقابله و رقابت جای خود را به همکاری برای برقرای صلح و ثبات در منطقه داد.(2) در سیاست امنیتی روسیه، مرزهای جنوبی این کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و در این میان روابط با ایران در حوزه خاورمیانه خلیج فارس و اقیانوس هند نقش کلیدی دارد. نقشی که ایران می تواند در ایجاد ثبات و امنیت در جمهوری تازه استقلال یافته جنوب روسیه داشته باشد، در حل بحران تاجیکستان و مراحل نخست بحران قره باغ بخوبی مشهود گردید. همچنین جلب همکاری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قطب مهم جهان اسلام می تواند در کاهش تنش و حساسیتهای که نسبت به حضور روسها در جمهوری های مسلمان نشین منطقه وجود دارد، تاثیر بسزایی داشته باشد. در این زمینه نقش ایران در مقابله با تهدیدی که روسیه آن را بنیاد گرایی مذهبی در منطقه می داند، بسیار اهمیت دارد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پژهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر;مقاله بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر;زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر;تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

بررسی آسمانی در زمین 112 صفحه + doc

پژهش بررسی آسمانی در زمین در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 112

حجم فایل: 85 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پژهش بررسی آسمانی در زمین در 112 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

مرحله اول :

هرگز روزی كه قرار شد از یك هنرمند و آثارش برای تهیه پروژه دانشجویی استمداد بطلبم به سراغ دلسوخته ای از بارگاه مطهر امام رضا (ع) رفتم.

فكر نمی كردم با پیرمردی آشنا شوم كه در اولین برخورد پدرانه اش با آن همه مشغولیات كاری این باور را در ذهنم بیشتر جای دهد كه هر كسی را به در این خانه راه نیست. و ظاهراً امام رضا (ع) ما را هم طلبید و تلفن های اولیه به آستان مقدسه و هماهنگی ها را انجام دادم با ضبط صوتی كوچك به حضورش رفتم آنچنان خاضعانه من را در اتاقش به حضور پذیرفت و به سؤالاتم پاسخ داد كه تا وقتی كارگاه و كارهایش را نشانم نداد و پیشنهاد فیلم برداری را مطرح نكرد باورم نشد كه مردی بزرگ است و دستی چیره دارد بر عالم هنر!

چون من عادت كرده بودم به ژست های ادعا مدارانه به ظاهر هنرمندان دور و برم كه حالا می دانم هیچ در چنته ندارند

مرحله دوم:

از سازمان تبلیغات حرم مطهر كتاب راهنمای جامع اماكن متبركه حرم امام رضا (ع) را گرفتم و از مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی سی دی های : باغ ملكوت ، نور و آینه ، ( آب و آبی، ستاره ، كاشی )، آستان عشق را تهیه كردم در منزل مطالعه نمودم و با استاد قراری گذاشتم و دوربین هم كرایه كردم

مرحله سوم:

دوربین به دست با قلم و دفتر راهی خانه دوست شدم. ساعت 8 صبح صحن جمهوری رو به روی ایوان طلا اتاق 21.

« السلام علیك یا علی بن موسی الرضا (ع)»

« السلام علیك ایها الصدیق الشهید»

پنجره فولاد است و التماس، ایوان طلا است و روح نیاز، باران اندك باریده و بوی بهشت را با تمام وجود می توان حس كرد.

در اتاق او هم مثل همه اتاق های صاحب خانه باز است ضربه ای به در وارد می شوم سلام من را به گرمی پاسخ می دهد می گوید در اتاقش مانده تا بیاید.

این لطف را بعد فهمیدم چون سرزدن به همه كارگاه ها ( كاشی ، معرق ، طلا و …) و مدیریت این همه پرسنل، نشستن نمی طلبید كه دائماً راه رفتن آن را مهیا می كرد. از آقای یعقوبی می خواهد من را به چای گرم دعوت كنند و چقدر در آن صبح سرد مائده امام رضا (ع) پیمانكار، جوش كار، مغنی، كارگر ، مهندس و …. هر یك حرفی و حدیثی دارند.

یكی برای مقرنس كاری سر در غری چك 2 میلیونی می خواهد، دیگری برای سند مخارج جوش كاری معنا می گیر و چند كارگر روزمزد مغنی حرف از رسیدن به نتیجه مطلوب بعد از همه كندن می زنند و او با چشم باز و دقیق به همه می رسد چرا كه از خزان ای اعتبار می گیرد كه پاسخ اخروی سنگینی تری دارد.

شروع به صحبت می كند.

بعد به كارگاههای مختلف می رویم همراه و همگام با او می روم بعضی از جاها امكان فیلم برداری وجود نداشت خیلی دوست داشتم هر چه می بینم ثبت كنم و ضبط كنم.

نمی دانم چرا با شما می آیم ، می دانم كه این عنایت آقـایی است كه ما را بسیـار دوست

می دارد . و به دل این پیرمرد پر كار انداخته كه امروز كار ما را هم جزء فراوان كارهایش به حساب آورد.

از این كارگاه به آن كارگاه، از این صحن به آن صحن خجالت تنها چیزی است كه برایم مانده، نصیحتهای پدرانه اش هم چاشنی قدم زدن های حرم است كه قانع باشید و صبور و هرگز بچه هایتان را به دروغ وادار نكنید تا همیشه صادق باشند.

زندگی امام رضا ( ع ) :

امام آیت حق:

مسلمانان جهان در سال 148 ه. ق هدیه ای بزرگ و الهی را دریافت نمودند و آن میلاد هشتمین حجت خدا بود. نام مباركش علی، لقب مشهور آن حضرت رضا (ع) و كنیه معروف ایشان ابوالحسن است. پدر بزرگوارش ، امام موسی بن جعفر (ع)، هفتمین امام شیعیان و مادر آن حضرت بانوی پاكدامن و پرهیزكار به نام تكتم كه بعدها طاهره نامیده شد. همسر مكرمه حضرت رضا (ع) ام ولد و مادر امام جواد (ع) است.

جایگاه علمی امام:

حضرت رضا مانند اجداد بزرگوار خود از مقام علمی والایی برخوردار بود تا آنجا كه به وی لقب عالم آل محمد دادند.

عبد السلام بن صالح هروی ( ابوالصلت ) گفته است:

كسی را داناتر از علی بن موسی الرضا (ع) ندیدم هیچ دانشمندی با آن روبرو نشد مگر اینكه وی نیز چنین شهادت می داد. دوران پر شكوه امامت حضرت از سال 183 هـ . ق آغاز شد. در این سال امام موسی كاظم (ع) در زندان هارون در بغداد به شهادت رسید، مدت ده سال امامت حضرت رضا (ع) مصادف با زمانی بود كه حكومت سیاسی به دست هارون الرشید اداره می شد و شیوه حكمرانی وی بر اساس اعمال زور بر مردم بود.

در آن روزها بیت حضرت در مدینه مرجع مردم و پناه مسلمانان و مركز تجمع دانشمندان، فقها و مجتهدان بود، به طور كلی دوره امامت 20 ساله امامت و رهبری حضرت به دو بخش تقسیم می شود.

بخش اول: از آغاز امامت تا سفر به خراسان یعنی از سال 183 تا سال 201 هـ . ق

بخش دوم : از نیمه سال 201 هـ . ق تا پایان عمر امام یعنی آخر صفر سال 203 هـ . ق

وقوع قیامها و نهضت های سیاسی و نظامی در خراسان علیه هارون الرشید وی را بر آن داشت كه در سال 193 هـ . ق به منظور كشتن رافع بن لیث و مصادره علی بن عیسی بن ماهان رهسپار آن دیار شد. وی در حالی كه بیمار بود وقتی كه به گرگان رسید بیماری اش شدت یافت و در توس درگذشت بدن او در یكی از تالارهای باغ منسوب به حمید بن قحطبه در روستای سناباد ( مهشد فعلی ) به خاك سپردند.

پس از مرگ هارون، جنگ قدرت بین مدعیان خلافت، امین و مأمون در گرفت، در این مبارهخ امنی دستگیر و به هلاكت رسید. این پیروزی ظاهری حكومت پر فراز و نشیبی را برای مأمون ایجا كرد و واكنش ها و نتایج منفی علیهخ او و اهدافش به وجود آورد كه منجر به بوجود آمدن شرایط سیاسی عصر امام ( ع) شد زیرا مخالفت شدید شیعیان و علویان با خاندان عباسی از یكسو و قیام هواداران امین در بغداد كه قتل او را جرمی سنگین می دانستند از سوی دیگر، قیام ها و نهضتهای گسترد ای را علیه حكومت عباسی و مأمون به وجود آورد.

مأمون پس از رویارویی با اوضاع ناآرام حكومت و احساس ناامنی و نگرانی شدید، دریافت كه این خطر جدی نه تنها خلافت وی بلكه حكومت عباسیان را تهدید می كند.

از طرفی موقعیت و شخصیت برجسته و ممتاز حضرت رضا (ع) و توجه و گرایش شدید مردم به آن حضرت نیز تهدیدی دیگر برای براندازی حكومت عباسی بود و از این رو درصدد برآمد كه فریاد انقلابیون را خاموش و اعتماد مردم بغداد را به خود جلب كند.

پس از مشورت با وزیر خود فضل بن سهل، تصمیم گرفت كه حضرت رضا (ع) كه نزد علویان و شیعیان از محبوبیت خاص برخوردار بود و در ایران پایگاه مردمی استواری داشت را از مدینه به خراسان دعوت كند ، تا با مطرح كردن مسئله ولایت عهدی از خطر جدی
پیش گیری كند

از این رو دعوت نامه های متعددی برای ان حضرت فرستاد حضرت كه از واقعیت ها آگاهی داشت به شدت با این دعوت مخالفت نمود تا اینكه با پافشاری مأمون و سرانجام با تهدید وی مواجه شد و سفر خراسانم را به گونه ای طی كرد كه معلوم شد سفری اجباری است.

پس از مطرح نمودن مسئله ولایت عهدی و خود داری حضرت از پذیرش، مأمون او را با اصرار و اجبار وادار به پذیرش شروط ولایت عهدی نمود، اما مواضع منفی امام (ع) در برابر ترفندهای مأمون وی را آگاه كرد كه نیرنگش موفقیت آمیز نیست، زیرا او می خواست با تحمیل ولایت عهدی به هدفهای خاصی برسد كه مهم ترین آنها عبارت بود از:

1ـ دور نگه داشتن امام رضا (ع) از پیروان و شیعیان خود

2ـ كاستن وجه معنوی امام و متهم كردن او به دنیا پرستی و حب جاه و مقام

3ـ مراقبت دقیق از حضرت و زیر نظر داشتن ایشان

4ـ مشروح و جلوه دادن خلافت خود

5ـ یافتن پایگاه مردمی و سرانجام فرو نشاندن نهضت ها و قیام ها

علل و انگیزه های پذیرش اجباری ولایت مهدی:

الف) امام احساس نكرد پذیرفتن ولایت عهدی ، تنها به قیمت جان او تمام شود، بلكه جان تمام شیعیان و علویان هم به خطر می افتد.

اگر در آن شرایط برای امام رضا (ع) جایز بود جان خود را به خطر اندازد، اما علویان و شیعیان چنین روا نمی دانست چنانچه امام با رد مقام ولایت عهدی، خود و پیروانش را به نابودی می كشاند كفر و انحاد همه جا را فرا گرفت و در نتیجه مأمون به اهداف شوم خود دست می یافت

ب )امام دریافت پذیرش ولایت عهدی، یك اعتراف ضمنی از طرف عباسیان كه علویان هم در این حكومت سهم شایسته ای دارند.

ج) انگیزه دیگر اینكه عموم مردم تلاش اهل بیت را بر خلاف شایعات. در صحنه سیاست ببینند و گمان نكنند كه آنها عالمانی هستند كه فقط در گوشه ای به عبادت می نشینند و در امور سیاسی دخالت نمی كنند

د) دیگر اینكه امام فرمود: همان انگیزه ای كه جدم امیر المؤمنین علیه السلام داشت را وادار به شركت در شوراهای شش نفره نمود ، مرا نیز به پذیرش ولایت عهدی واداشت .

در پذیرش شروط ولایت عهدی، امام به خوبی به توطئه ها و هدفهای پنهان اشكار مأمون آگاهی داشت . گفتار و رفتار حضرت حكایت از اجبار و عدم رضایت او در این پذیرش نمادین می كرد و به همین جهت ولایت عهدی را با شرایط خاص زیر پذیرا شد :

1ـ به امر قضاوت و داوری نپردازد.

2- هیچ رسم و سنتی را جابه جا و نقض نكند.

بدهی است، این شرایط خط بطلان بر اهداف مأمون كشید و این امر موجب شد تا حكومت نتواند كارها را به نام امام پیش برد و امور را به صورت شرعی و دینی جلوه دهد.

از طرف دیگر چون موضع امام (ع) عدم اعتراف به قانونی بودن نظام حكومتی او بود، به همین دلیل و با چنین شرایطی دیگر مامون قادر به اجرای نقشه هایش به نام امام (ع) نبود. پس از اینكه مأمون به عظمت معنوی امام در جامعه پی برد و از طرفی با اعتراض عباسیان بغداد در مورد واگذاری ولایت عهدی به حضرت مواجه گردید، تصمیم گرفت امام (ع) را از سر راه خود بردارد.

مأمون برای شكستن شخی علمی حضرت، اقدام به تشكیل مجالس مناظره و مباحثه با دانشمندان ادیان مختلف نمود كه با حضرت رضا (ع) به مناظره و مباحثه بنشینند ، شاید از این رهگذر بتوانند در مباحثات علمی كه بین آنها به وجود می آید شكستی برای حضرت ایجاد كند و از محبوبیت ان وجود مقدس در بین مردم بكاهد.

سرانجام توفیق نیافت و داشنمندان برجسته تمام ادیان و مذاهب از مراكز علمی جهان با امام (ع) به بحث و گفتگو نشسته و همه عالمان مذاهب و صاحب افكار و آرای مختلف به بزرگواری و احاطه علمی آن حضرت اقرار و اعتراف نمودند و با زبان خودشان جواب داده و همه را محكوم و مجاب نموده اند.

پاسخ امام (ع) به مسائل علمی و فلسف ی با بیانی رسا و منطقی قوی در حضور مأمون، چنان موجب شگفتی وی شد كه لب به سخن گشود. گفت:

یا ابا الحسن! در روی زمین كسی جز شما نیست كه اینگونه سخن نیكو بگوید.

پیروزیهای حضرت در مباحثات ، مأمون را نا امید كرد. وی خود را در تحقق اهدافش شكست خورده و ناكام دید، در حالی كه روز به روز بر عظمت امام رضا (ع) افزوده می شد و حقانیت فرزند پیامبر (ص) روشنتر می گردید، سرانجام بعد از گذشت دو سال از ورود امام به خطه خراسان، مأمون در روز جمه آخر صفر سال 203 هـ . ق اقدام به جنایتی هولناك نمود و آن امام همام را كه حدود پنجاه و پنج سال از عمر پر بركتش سپری شده بود در توس به وسیله انگور زهر آلود مسموم كرد و به شهادت رساند، آنگاه از باب عوام فریبی، خود را عزا دار نشان داد تا پیكر مطهر امام (ع) را در سرای حاكم عباسی ( بقعه هارونی‌) به خاك بسپارند .

پس از شهادت امام رضا (ع) و دفن در بقعه هارونی ( حرم فعلی) بنا به پیشگویی آن حضرت خراسان، مطاف فرشتگان الهی و قبله نیاز و زیارتگاه شیعیان جهان شد و تا انقراض عالم چنین خواهد بود.

مشهد الرضا :

مشهد واژه ای عربی است و در كتابهای لغت در معانی، محل دیدار، زیارتگاه ، جای دیدنی و مانند آن به كار رفته است اما در میان عموم مردم به معنی محل شهادت شناخته می شود. این نام از ان روی بر این شهر نهاده شد كه مأمون حضرت رضا (ع) را در سال 203 هـ ق در این محل به وسیله سم به شهادت رسنده و شهرت مشهد نیز در طول تاریخ مرهون وجود مرقد منور آن امام می باشد.

این شهر كه آخرین محل زندگی پر فراز و نشیب هشتمین امام شیعیان می باشد، تا پیش از به خاك سپاری پیكر ایشان دهكده ای مصفا و خوش آب و هوا بود كه سناباد نامیده می شود و حدود 24كیلومتر با شهر توس مركز ایالت خراسان فاصله داشت.

حمید بن قحطبه طایی كه از سوی منصور و مهدی عباسی به امارات خراسان منصوب شده بود در این دهكده بنایی با شكوه و باغی سرسبز ایجاد كرد تا جایی برای نزول و اقامت و استراحت حاكمان و خلفای بنی عباس كه از بغداد به خراسان سفر می كردند باشد.

خاك سپاری پیكر مطهر امام در سال 203 هـ . ق در مشهد باعث شد كه این دهكده به سرعت گسترش یابد و روستای سناباد به صورت شهری بزرگ درآید بعدها مشهدالرضا نامیده شود.

از آن زمان هسته اصلی شهر ( شهر كنونی) شكل گرفت، اكنون شهر با مساحت حدود 27478 كیلومتر وسعت در شمال شرقی استان خراسان رضوی قرار دارد.

جمعیت این شهر به علت موقعیت ممتاز زیارتی ، سیاحتی، تجاری و كشاورزی و مهاجر پذیری در حال تغییر و تزاید است، جمعیت ساكن ( ثابت ) در مشهد و حومه بیش از 2 میلیون و سیصد هزار نفر و تعداد جهانگردان، مسافران و زائران به حدود پانزده میلیون نفر در سال می رسد.

تاریخچه ی معماری داخلی و خارجی حرم مطهر

وضعیت حرم مطهر در سال های آغازین

روضه منوره كه پیكر مقدس حضرت رضا (ع) در آن مدفون است زیر گنبدی زرین و با شكوه قرار دارد هسته مركزی بناهای آستان قدس رضوی به شمار می آید. در سالهای آغازین به خاك سپاری پیكر پاك امام رضا (ع) حرم مطهر به صورت بنای ساده، با مصالح ویژه آن دوران بنا شده بود، چنانچه بقعه مطهر تنها یك در ورودی ساده در پیش روی مبارك داشت و دارای تزئیناتی مختصر به سبك آن زمان بود.

صفه های اضلاع حرم به جز صفه پیش رو، به سوی خارج از بنا بسته بود . بر فراز بقعه تنها قبه ای وجود داشت، در آن سالهای دور زمینهای اطراف حرم همه خالی از سكنه بود و نوغان كه یكی از دو قصبه معروف و معتبر توس بود، تنها آبادی مسكونی منطقه محسوب می شد.

نظارت دقیق حكام جور بر حركات و سكنات شیعیان، منع انها از توجه به مرقد امام و درك فیض زیارت، موجب شد كه سالهای سپری شود و بنای در خور و شایسته مضجع شریف حضرتش احداث نگردد

سرانجام سالهای سخت و سنگین به كندی سپری شد، عنایات خدای تعالی نسبت به روضه رضوی موجب شد كه در آن روزهای اولیه و جو خاص آن زمان، حرم از هر گونه آسیبی محفوظ بماند تا آنجا كه باب رأفت خاصه حضرت به صورت بروز كرامات پی در پی و معجزات ، گره از كار دردمندان و نیاز آوران گشود، كثرت و تداوم كرامات امام موجب شد كه توجه و اقبال مردم و حاكمان آن زمان به ویژه بیشتر اهالی خراسان و مناطق دیگر فزونی گیرد و ارادتمندان به بقیه و بارگاه رضوی زیارت پر فیض مرقد منورش را بر خود فرض دانسته اقدام به ساخت و مرمت و تزئین و تذهیب و حفظ . نگهداری آن بنای مقدس نمایند.

در طول قرنهای مختلف رجال كشورهای اسلامی، حكام و امرای خراسان ، مردان با اخلاص و علاقمند به مقام ولایت و امامت با صرف مبالغی در تجدید عظمت آن كوشیده اند ضمن تزئین آن ، با ایجاد بناها و به جای گذاشتن آثاری این مكان شریف را مملو از جلوه های كهن هنری دوران گذشته نموده، نفایس تاریخی و شاهكارهای هنری شان را مخلصانه به این جایگاه رفیع عرضه دارند.

سامانیان :

به روایت تاریخ، بوبكر شهمرد از پیشكاران نوح بن منصور سامانی، شهادت گاه علی بن موسی الرضا (ع) امام هشتم (ع) شیعیان را آباد كرد. به گفته ابن بابویه ، محمد بن عبدالرزاق طوسی و امیر حمویه از امرای عهد سامانی در دوران امارتشان نسبت به مرقد مطهر امام رضا (ع) كمال ارادت و توجه را داشتند و تزئیناتی در دم به وجود آوردند.

بخش قفسه باز بانوان

تاریخچه

پس از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی ایران، زنان در رتبه واقعی خود قرار گرفتند و در همه زمینه های فكری و فرهنگی و اسلامی راه پیشرفت برایشان گشوده شد در این راستا كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی فضایی را به نیازهای اطلاعاتی بانوان اختصاص داد

با افتتاح ساختمان جدید كتابخانه مركزی در 22 فروردین سال 1374 این كتابخانه در همه بخشهای مختلف، قسمتی را به بانوان اختصاص داده كه مستقلاً و با كمك بانوان، مجرب و متخصص اداره می شود تالار قفسه باز بانوان كه در گذشته فضای بسیار محدودی داشت هم اینك با سه سالن بزرگ و مجهز، مكانی مناسب جهت مطالعه بانوان فراهم آورده است

معرفی

این بخش دارای سه تالار بزرگ به این شرح می باشد:

1ـ تالار قفسه باز: این تالار به صورت سیستم باز اداره می شود و مراجعان مجازند آزادانه با مراجعه به قفسه ها، كتاب مورد نیاز خود را بیابند نظام رده بندی استفاده شده در این بخش مانند سایر بخشهای كتابخانه آستان قدس رضوی ، نظام دهدهی دیوئی است و به ترتیب از 999ـ 000 شماره گذاری شده است و كتابداران مستقر در تالار توسط رایانه به اطلاع رسا نی و راهنمایی مراجعان مشغول می باشد تابلوهای راهنمای موضعی نصب شده بر روی قفسه ها مراجعان را در دسترسی هر چه سریعتر به منابع مورد نیازشان یاری می دهد

گنجایش این تالار 200 نفر و تعداد كتابهای موجود در این بخش نزدیك به 40000 نسخه می باشد توجه به اصول و معیارهای مجموعه سازی و انتخاب منابع در برآوردن نیازهای واقعی مراجعان استقبال گسترده ای را از این بخش در پی داشته است اعضاء با كدهای 5ـ4ـ 3ـ 2ـ1 كه شامل مقاطع تحصیلی دكترا، كارشناسی ارشد ، كارشناسی، كاردانی و دیپلم می باشد؛ استفاده كنندگان این تالار هستند همچنین دانشجویان شهرستانها و زائران محترم با تهیه كارت میهمان از واحد عضویت می توانند از خدمات این بخش بهره مند شوند

لازم به ذكر است كتابهای این قسمت فقط جهت مطالعه در تالار می باشد و به امانت داده نمی شود.

2- تالار مرجع : این تالار در انتهای تالار قفسه باز واقع شده است و گنجایش آن 150 نفر می باشد كلیه كتابهای مرجع اعم از كتابشناسی ها، دایر المعارفها، واژه نامه ها ، اطلس ها ، سرگذشت نامه ها و سایر كتابهای مرجع در این تالار گرد آوری شده است و اعضاء با مراجعه به این تالار به پاسخ بسیاری از سوالات خود دست می یابند

3ـ تالار مطالعه آزاد: این تالار با گنجایش 250 نفر و فضایی آرام در اختیار افرادی است كه می خواهند به مطالعه كتابهای شخصی خود بپردازند.

ساعات كار: ساعات كار این تالار همه روزه ساعت 7 صبح الی 19 به جز ایام تعطیل می باشد.

خدمات

1ـ جستجوی كامپیوتری :

از طریق عنوان، موضوع یا پدید آورنده ( نویسنده ) مورد نظر: با توجه به اینكه نظام رده بندی استفاده شده در كتابخانه آستان قدس رضوی، نظام دهدهی دیوئی است و به ترتیب از 999 ـ 000 شماره گذاری شده است ، كتابداران با در اختیار گذاشتن شماره راهنمای كتاب و قفسه مربوطه ، مراجعان را به محل منابع مورد نظر راهنمایی خواهند كرد.

2ـ معرفی به مخزن بسته:

چنانچه كتاب مورد نظر در تالار موجود نباشد. با دریافت برگه معرفی به مخزن بسته، مراجعان می توانند آن را از بخش مخزن كتب چاپی دریافت نمایند

3ـ راهنمایی به تالار محققان:

برای استفاده از كتب لاتین و پایان نامه ها و برخی منابع مرجع مراجعان به این تالار راهنمایی خواهند شد

4ـ معرفی به بخش تكثیر:

جهت تهیه كپی از صفحات كتابها با ارائه كارت عضویت معتبر یا شناسنامه و دریافت فرم درخواست زیراكس از كتابداران به این كار اقدام می شود.

آیین نامه قفسه باز كاركنان بخش گزیده تصاویر بخش تالار مطالعه و گردش كتاب جوانان دختر

تاریخچه

تالار جوانان دختر در مهر ماه 1381 در طبقه منهای یك كتابخانه مركزی آستان قدس رضوی در سالنی به مساحت 600 متر مربع جهت استفاده دانش آموزانی كه در مقاطع دوم دبیرستان تا پایان دوره پیش دانشگاهی هستند تاسیس شده است و با 5 نفر كتابدار مجرب و متخصص در هر شیفت اداره می شود این تالار با دو سالن مجهز به منظور مطالعه و امانت در نظر گرفته شده است و جدا سازی سالن جوانان از سایر بخشها گامی مثبت در جهت پرورش استعدادهای جوانان مقطع دبیرستان بوده است كه باعث شد مجموعه ای از منابع مقطع سنی و تحصیلی آنها فراهم آید

معرفی

سالن 1: تالار منابع تحقیقی و درسی:

این تالار به صورت سیستم قفسه باز اداره می شود و شامل دو بخش قفسه های كتب درسی و غیر درسی می باشد. مراجعان می توانند آزادانه با مراجعه به قفسه ها :، كتاب مورد نیاز خود را بازیابی نمایند. كتابهای این بخش بر اساس نظام رده بندی دهدهی دیویی بر اساس موضوع طبقه بندی شده است و به ترتیب از شماره 000 تا 999 می باشد كتابدار راهنما و اطلاع رسان مستقر در تالار مراجعان را به قفسه مورد نظر راهنمایی می كنند هم چنین تابلوهای راهنمای موضوعی نصب شده بر روی قفسه ها، مراجعان را در دسترسی هرچه سریعتر به منابع مورد نیازشان یاری می كند مجموعه منابع این سالن 22437 جلد كتاب درسی و غیر درسی در رشته های مختلف و مناسب جوانان می باشد كه هر ماه كتب جدید نیز خریداری و به مجموعه افزوده می گردد. در این سالن خدمات تحویل و امانت ( گردش كتاب) و اطلاع رسانی انجام می شود

سالن 2: تالار مطالعه منابع

این تالار با 140 نفر گنجایش در محیطی آرام برای مطالعه و تحقیق و پژوهش در نظر گرفته شده است.

ساعات كار: همه روزه به جز ایام تعطیل رسمی از ساعت 7 الی 19 باز می باشد

خدمات

تالار جوانان پذیرای كلیه اعضای كتابخانه با كد 6، 6 < 5 و دانش آموزان با ارائه كارت شناسایی می باشد. زائران محترم در این مقطع تحصیلی با تهیه كارت میهمان از واحد عضویت می توانند از خدمات این تالار بهره مند شوند.

1ـ اطلاع رسانی:

جستجوی منابع از طریق عنوان، موضوع و پدیده آورنده می باشد جستجوی اطلاعات كتابشناختی در نرم افزار كتابخانه و راهنمایی مورد نیاز مراجعان توسط كتابداران انجام می گیرد و مراجعان می توانند از رایانه مخصوص خود جهت جستجوی كتاب استفاده نمایند

2ـ معرفی به تالار مطالعه قفسه باز بانوان:

چنانچه كتاب مورد نظر در تالار موجود نباشد، عضو می تواند با دریافت برگه معرفی به تالار مطالعه قفسه باز بانوان مراجعه و كتاب خود را در آن بخش مطالعه نماید.

3ـ معرفی به بخش تكثیر:

مراجعان می توانند جهت تهیه كپی از صفحات كتاب با ارائه كارت عضویت یا كارت شناسایی معتبر و یا دریافت فرم درخواست زیراكس برای این كار اقدام نمایند.

تبصره: ارسال كتاب برای كپی تا ساعت 18:30 امكان پذیر می باشد.

4ـ امانت كتاب:

در هر نوبت حداكثر دو نسخه كتاب درسی ( به مدت 7 روز ) و غیر درسی ( 14 روز ) به امانت داده می شود.

تبصره: امانت دو كتاب درسی بطور همزمان به دلیل تقاضای زیاد مراجعین امكان پذیر نمی باشد

5ـ تحویل كتاب :

كتاب های به امانت گرفته شده توسط مراجعان، در موعد مقرر توسط كتابدار مربوط تحویل گرفته می شود كه در صورت دیر كرد یا آسیب رساندن به كتاب طبق آئین نامه عمل خواهد شد.

6ـ تمدید كتاب:

كتابها به دو صورت تلفنی و حضوری توسط كتابدار مربوط تمدید می شود. در صورت تمایل به تمدید تلفنی، اعضاء محترم می توانند با تلفن مستقیم 2238501 یا 8ـ 223204 داخلی 345 تماس گرفته و كتابهای امانتی خود را ( در صورتی كه غیر درسی باشد) به مدت 14 روز دیگر تمدید نمایند

مجموعه

1ـ كتابهای مرجع:

این منابع شامل دایره المعارفها، فرهنگ ها، اطلاعات عمومی و یا دانشنامه ها می باشد كه افراد تنها برای یافتن اطلاعاتی خلاصه و كوتاه به آنها مراجعه می كنند و هدف خواندن تمام كتاب نیست.

تبصره: اینگونه كتابها به امانت داده نمی شود و فقط مخصوص مطالعه در تالار است

2ـ كتابهای علمی:

این كتابها را می توان هم در تالار مطالعه كرد و هم آنها را به مدت 14 روز به امانت گرفت. در صور نیاز مجدد برای 14 روز دیگر تمدید خواهد شد. بعضی از این كتابها به دلیل درخواست بیش از حد مراجعان مخصوص استفاده در تالار می باشد و امانت داده نمی شود، البته با تشخیص كارشناس مسئول برخی از این منابع به مدت كمتری امانت داده می شود.

3ـ كتابهای درسی:

طبق آیین نامه تالار جوانان مطالعه این كتابها در تالار امكان پذیر نمی باشد و فقط مخصوص امانت است، در هر نوبت یك نسخه از این كتابها به مدت 7 روز امانت داده می شود و قابل تمدید نمی باشد.

تبصره: مطالعه كتابهای درسی و كمك درسی كه مراجعان همراه خود به كتابخانه می آورند در این بخش ممنوع می باشد، مطالعه كتابهای شخصی در تالار مطالعه آزاد بانوان مجاز است.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی آسمانی در زمین ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی آسمانی در زمین – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پژهش بررسی آسمانی در زمین;مقاله بررسی آسمانی در زمین;آسمانی در زمین;تحقیق بررسی آسمانی در زمین;دانلود پژهش بررسی آسمانی در زمین;بررسی آسمانی در زمین;آسمان;زمین

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) 7 صفحه + docx

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 22 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

بی تردید یكی از رایج ترین ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی، شاخص توصیف كننده شغل (JDI) است. این مقیاس كه توسط اسمیت، كندال و هالین ساخته شده در بیش از 400 تحقیق به كار گرفته شده است. (JDI ) برای تعیین رضایت از پنج جنبه شغلی، نفس كار، همكاران، سرپرست، دستمزد و فرصت های ترفیع به كار می رود. ماهیت مقیاس(JDI) بر پایه این اعتقاد است كه رضایت شغلی در مقایسه با ادراك فرد از شغل های جایگزینی كه در دسترس وی قرار دارد، مورد قضاوت قرار می گیرد (اسمیت و همكاران، 1989).

در مقیاس (JDI) برای هر یك از حوزه های رضایت، فهرست كوتاهی از عبارت ها و صفت ها ارائه شده كه از مقیاس های قبلی رضایت شغلی، پیشینه تحلیل های عاملی، مصاحبه ها و تجربه های شخصی استخراج شده است. (هومن، 1381).نتایج بسیاری از تحقیق ها نشان می دهد كه تعداد دقیق سطوح تا حدی متفاوت است، اما آنچه فصل مشترك همه آن ها را تشكیل می دهد، ظاهر شدن ثابت 5 سطح است (اسمیت و همكاران، 1989).پرسشنامه حاوی 72 سوال بسته پاسخ می باشد كه در مقابل هر یك سه گزینه، بله، نه، نمی دانم، وجود دارد كه از پاسخگو خواسته شده، عبارت را به دقت مطالعه كرده، سپس نوع موافقت خود را با هریك از عبارات با علامت ضربدر مشخص نماید. پرسش نامه ی مذكور پنج سطح از رضایت شغلی را اندازه می گیرد كه شامل، ماهیت كار (18 سوال)، سرپرست (18 سوال)، همكاران (18 سوال)، دستمزد (9 سوال) و ترفیع (9 سوال) است. در ضمن بخش اول پرسش نامه شامل مشخصات فردی جامعه آماری مانند، وضعیت تأهل، آخرین مدرك تحصیلی، سابقه، سنوات شغلی و سن می باشد……….

…………….

…………………..

طریقه نمره گذاری پرسش نامه رضایت شغلی ( JDI)

یكی از ویژگی های روش شناختی مقیاس(JDI ) استفاده از سه نمره برای هر یك از پاسخ هاست. این مقیاس به جای آنكه به گونه معمول امتیاز 1، 2 و 3 را مانند دیگر مقیاس های سه امتیازی در نظر بگیرد، به پاسخ (آری و نه) با توجه به پاسخ، نمره ی سه یا صفر و به پاسخ (نمی دانم) یك نمره می دهد. بدیهی است كه پاسخ (نمی دانم) بیشتر از آنكه شاخص رضایت شغلی باشد، شاخص نارضایتی است (هومن، 1381).نحوه امتیاز بندی (نمره گذاری) در جدول زیر بیان شده است:

جدول3-6 : نحوه امتیازبندی پرسش نامه رضایت شغلی(JDI)

طریقه نمره گذاری

جنبه های رضایت شغلی

نمره ی 3 برای جواب بله و نمره ی صفر برای جواب نه

برای سوال هایی با شماره های زیر

نمره ی 3 برای جواب نه و نمره ی صفر برای جواب بله

برای سوال هایی با شماره های زیر

ماهیت كار

????????????????????????

??????????????????/

عامل سرپرست

????????????????????

17، 14، 12، 11، 9، 8، 3، 2

عامل همكاران

?????????????????????/

????????????????????

عامل حقوق

8، 5، 2، 1

9، 7، 6، 4، 3

عامل ترفیعات

????????????????

7، 6، 4، 2

و جواب (نمی دانم) برای تمام سوال ها یك نمره دارد. در پایان برای محاسبه ی نمره ی هر كدام از جنبه ها، تعداد جواب های (بله و نه) که سه امتیازی هستند را در سه و تعداد جواب های نمی دانم را در یک ضرب و نمره های بدست آمده را با هم جمع می کنیم و برای محاسبه ی نمره ی كل، نمره های تمام جنبه ها را با هم جمع می كنیم…….

…………….

………………..

…………………………..

توجه: (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

تعداد گویه ها: 72

تعداد مولفه: مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی: دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دارد (به شیوهAPA)

نوع فایل: WORDو قابل ویرایش با فرمت doc

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI); شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

پرسشنامه رسمیت در سازمان 3 صفحه + docx

پرسشنامه رسمیت در سازمان

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 17 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پرسشنامه رسمیت در سازمان

این پرسشنامه دارای 15 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان رسمیت در سازمان می باشد. نحوه امتیاز دهی آن در جدول زیر ارائه شده است:

گزینه

کاملا نادرست است

تا حدودی نادرست است

تا حدودی درست است

کاملا درست است

امتیاز

1

2

3

4

بنابراین، برای بدست آوردن امتیاز پرسشنامه، مجموع امتیازات تک تک سوالات را با هم جمع ببندید. حداقل امتیاز ممکن 15 امتیاز و حداکثر امتیاز ممکن 60 امتیاز خواهد شد . هر چه میزان امتیاز شما بیشتر باشد نشان گر بالا بودن درجه رسمیت در سازمان است.

روایی و پایایی

در پایان نامه مهدی زاده (1391) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه در بین تعدادی از اساتید دانشگاهی توزیع شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه رسمیت در سازمان ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه رسمیت در سازمان – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه رسمیت در سازمان; رسمیت در سازمان

پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ 4 صفحه + docx

پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 18 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پرسشنامه چند عاملی رهبریMLQ

در این پرسشنامه تعداد 45 سوال گنجانده شده است. این پرسشنامه دارای دو فرم مجزا است. در یک فرم آن، کارکنان به ارزیابی یک مدیر می پردازند و در فرم دیگر، هر مدیر عملکرد خود را ارزیابی می کند. این پرسشنامه حاوی سوالاتی در مورد ابعاد رهبری تبدیلی و تبادلی می باشد و این ابعاد نیز موارد زیر را در بر می گیرد:

ابعاد رهبری تبدیلی عبارتند از:

– نفوذ آرمانی: رهبرانی که مورد احترام زیردستانشان هستند و نفوذ شگرفی در پیروان خود دارند.

– انگیزش الهامی: رهبرانی که چشم اندازی قوی از آینده دارند و می توانند آن را به پیروان خود القا نمایند.

– تحریک عقلانی: رهبرانی که پیروان خود را جهت زیر سوال بردن فرضیه ها، ترغیب می کنند.

– ملاحظه فردی: رهبرانی که با افراد به عنوان یک فرد و نه یک عضو گروه، برخورد می کنند.

ابعاد رهبری تبادلی عبارتند از:

پاداش اقتضایی: رهبرانی که به مبادله منابع می پردازند.

مدیریت فعال انتظار: نظارت بر انحرافات افراد از نقشها و استانداردها و تصحیح آنها.

مدیریت منفعل – انتظار: عدم دخالت در امور، مگر زمانی که استانداردها رعایت نشده باشند.

بی بند و باری (بلبشو): عدم پذیرش مسئولیت و عدم تمایل به تصمیم گیری.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ; چند عاملی رهبری MLQ

پرسشنامه حل مسئله 14 سوالی 1 صفحه + docx

پرسشنامه حل مسئله 14 سوالی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 15 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پرسشنامه حل مسئله 14 سوالی
مشخصات « پرسشنامه حل مسئله 14 سوالی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 14 سوالی
نوع فایل: word

1. در طول ماه گذشته تا چه اندازه به دلیل پیش آمدن مسأله ای كه انتظارش را نداشته اید، ناراحت شده اید؟ 2. در طول ماه گذشته تا چه اندازه ای احساس كرده اید كه نمی توانید از عهده مسائل مهمی كه در زندگیتان وجود دارند، برآیید؟ 3. در طول ماه گذشته تا چه اندازه ای عصبی و یا دچار احساس تنش شده اید؟ 4. در طول ماه گذشته تا چه اندازه ای احساس كرده اید كه در برخورد با مشكلات و گرفتاریهای روزمره زندگی موفق هستید؟

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه حل مسئله 14 سوالی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه حل مسئله 14 سوالی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه حل مسئله 14 سوالی; حل مسئله 14 سوالی

پرسشنامه استاندارد خطر پذیری 1 صفحه + docx

پرسشنامه استاندارد خطر پذیری

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پرسشنامه استاندارد خطر پذیری
مشخصات « پرسشنامه استاندارد خطر پذیری »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 30 سوالی
نوع فایل: word

پرسشنامه استاندارد حاضر برای سنجش میزان خطر پذیری می باشد. لطفا در مورد هریک از عبارات زیر،خود را در موقعیت مربوطه فرض کنید و بدون توجه به امکانات و… یکی از گزینه های طیف هفت گانه ی مقابل آن را که بهتر می تواند حس،نظر یا رفتار انتخابی شما را در آن وضعیت توصیف کند(از کاملا محتمل تا کاملا نامحتمل)،انتخاب فرمایید.

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه استاندارد خطر پذیری ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه استاندارد خطر پذیری – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه استاندارد خطر پذیری; استاندارد خطر پذیری

پرسشنامه تعارضات سازمانی 3 صفحه + docx

پرسشنامه تعارضات سازمانی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 13 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پرسشنامه تعارضات سازمانی

این پرسشنامه دارای 9 سوال می باشد و هدف اصلی آن بررسی میزان تعارضات درون سازمانی از سه بعد تعارض مرئوس، تعارض با رئیس و تعارض با همردیفان است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه

خیلی به ندرت

به ندرت

بعضی اوقات

اغلب

خیلی وقتها

امتیاز

1

2

3

4

5

البته این شیوه نمره گذاری در سوالات 6 و 7 این شیوه نمره گذاری معکوس شده و به صورت زیر درخواهد آمد:

گزینه

خیلی به ندرت

به ندرت

بعضی اوقات

اغلب

خیلی وقتها

امتیاز

5

4

3

2

1

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه تعارضات سازمانی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه تعارضات سازمانی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه تعارضات سازمانی; تعارضات سازمانی

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر 3 صفحه + docx

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 15 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه 24 ماده ای به صورت 7 گزینه ای می باشد و شامل گزینه های «بسیار موافقم»، «نسبتا موافقم»، «کمی موافقم»، «نظری ندارم»، «کمی مخالفم»، «نسبتا مخالفم» و «کاملا مخالفم» می گردد. آزمودنی ها باید به یکی از 7 گزینه هر سوال، پاسخ داده و سپس بر اساس مقادیر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 نمره گذاری می شود. در این پرسشنامه، حداکثر نمره 168 امتیاز بوده و حداقل آن نیز 24 می باشد. لازم به ذکر است که سوالات شماره 4، 5، 6، 8، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 19، 21 و 24 دارای شیوه نمره گذاری معکوس می باشند.

ابعاد پرسشنامه:

این پرسشنامه دارای سه بعد عاطفی، مستمر و هنجاری می باشد:

بعد

سوالات مربوط به آن

تعهد عاطفی

1 تا 8

تعهد مستمر

9 تا 16

تعهد هنجاری

17 تا 24

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر; تعهد سازمانی آلن و مایر