تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

تحلیل رابطةعوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
تعداد صفحات 247
حجم فایل 322 کیلو بایت

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                         صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه.  1
بیان موضوع……………………..  2
اهمیت و ضرورت تحقیق……7
فرضیه ها یا سوالهای تحقیق……………………………..8
هدف اصلی تحقیق…………..10
روش تحقیق…………………….10
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه11
قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق…………..11
منابع گرد آوری اطلاعات…12
سوابق مربوط……………………12
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………..13
مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق…………….14
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………14
منابع تحقیق…………………….16
فصل دوم: ادبیات موضوع
مقدمه…………………………….  18
تعهد سازمانی:
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی…………………………. 19
     تعهد عاطفی……………  19                                             
     تعهد مستمر………….   21
     تعهد هنجاری………….. 22
عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………. 25
     عوامل موثر بر تعهد عاطفی…………………….. 26
     عوامل موثر بر تعهد مستمر…………………….. 29  
     عوامل موثر بر تعهد هنجاری………………….  33
انواع تعهد………………………. 35
دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی………… 38
     دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی…………………….. 39
     تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی……………………….. 40
     الگوهای چند بعدی…. 41
     سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی………. 41
راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……….. 46
رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی…………… 47
     مفهوم تعهد حرفه ای 49
     دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی…………… 49
     دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی …………..51
فرایند ایجاد تعهد سازمانی……………………………. 52
نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی…. 53
     تعهد سازمانی و عملکرد شغلی……………….. 56
     تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی…………….. 57    
     تعهد سازمانی و ماهیت شغل…………………. 58
     تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان………………. 58
     تعهد سازمانی و غیبت کارکنان………………. 60
     تعهد سازمانی و ترک خدمت………………….. 60
نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی. 63
ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی…………… 66
تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت……………………… 68
     زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان…………………. 68
     طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی…………………. 69
شکلهای تعهد…………………..70 
     تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری 70
     تعهد عاطفی و ابزاری 72
مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی……… 73
فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد……………..73 
توسعه تعهد سازمانی منتج شده……………………. 75
دلایل نظری وعملی مدل. 78
استنتاج عملی………………… 78
ویژگی های شغلی:
نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی……….. 80
     مدل خصوصیات ویژه شغل…………………….. 80
     تئوری ویژگی های شغل…………………………. 81
     نظریه ویژگی های ضروری شغل……………. 82
     الگوی ویژگی های شغلی………………………… 83
طراحی مجدد مشخصه های شغل………………… 84
ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی……….. 85
مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی…………………. 85
     با معنی تلقی نمودن کار…………………………. 86
      احساس مسئولیت….. 89
     آگاهی از نتایج انجام کار…………………………. 89
توان انگیزشی شغل یا  MPS ………………………90
عوامل و عناصر تعدیل کننده…………………………..91
     دانش و مهارت………… 92
     شدت نیاز به رشد……. 93
     رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل…………………………..95
نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل…………… 98
     اثر بخشی کار……….. 100
     کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت…….. 100
اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی…………………………… 101  ترکیب وظایف……………….102
     تشکیل واحد های طبیعی کار……………….102
     برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری.103
     گسترش عمودی مشاغل………………………..103
     باز نمودن کانالهای بازخورد……………………104
منابع تحقیق………………….107
 
 فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه……………………………109
معرفی سازمان…………….. 109
روش تحقیق……………….. 110
جامعه آماری تحقیق…… 110
اندازه نمونه و روش نمونه گیری…………………. 111
روش نمونه گیری……….. 112
روش جمع آوری اطلاعات………………………….. 113
ابزار اندازه گیری تحقیق 115
روایی و پایایی……………… 115
آزمون پایایی تحقیق…… 117 منابع تحقیق………………….121
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه………………………….. 122
بررسی توصیفی اطلاعات……………………………. 123
بررسی استنباطی اطلاعات ………………………….125
   فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………….. 125
   فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 125
       بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………. 126
       بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………126
       بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………….127
       بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………… 127
       بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………. 128
   فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 128
       بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………. 129
       بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………129
       بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 130 
       بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………… 130
       بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………. 131
   فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………… 131
       بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………. 132
       بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………….132
       بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………..133
       بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………. 133
       بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………….. 134
بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی…………………………. 136
بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی………………………… 138
رگرسیون و مدل سازی خطی…………………….. 140
تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان………………………….. 141
بررسی صحت معادله رگرسیون……………………143
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه………………………….. 147
نتیجه گیری :
نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی………………… 148
پیشنهادات:
 پیشنهاداتی به مدیران سازمان…………………….152 
پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران…………………..155
پیوستها:
پرسشنامه تحقیق 
تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها
 

مقدمه

 از آنجا كه طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار كاركنان در سازمان می تواند متأثر از نگرشهایشان باشد، از این رو، آگاهی از آنها برای مدیران سازمانها ضروری به نظر می رسد. با وجود این، بایستی اذعان كرد، آگاهی از همه نگرشهای كاركنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگرشها ندارند. در واقع مدیران بیشتر علاقه مند به دانستن آن دسته از نگرشهایی هستند كه با كار و سازمان مرتبط است. طبق تحقیقات انجام گرفته در این مورد سه نگرش عمده بیشترین توجه و تحقیق را از سوی محققان به خود جلب كرده اند. این سه نگرش عبارتند از:

     –رضایت شغلی (Job Satisfaction    )    

 –وابستگی شغل (Job Involvement    )  

 –     تعهد سازمانی (Organizational Commitment    )

در این پژوهش به بررسی یكی از این نگرشها یعنی تعهد سازمانی پرداخته شده است.  

چرا که نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می­بیند و برای اهداف سازمان كه اهداف خود اوست از خویش مایه می­گذارد. نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت می­بخشد. لذا نیروی انسانی متعهد شاخص عمده برتری یك سازمان نسبت به سازمان­های دیگر است. این شانس اثربخشی و كارایی سازمان را افزایش می­دهد.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *