بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی 138 صفحه + docx

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 138

حجم فایل: 4.35 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

فهرست

قسمت اول

تحلیل پایداری شیب با بهره گیری ازتکنیکهای عددی پیشرفته ………………………………… 1

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول

1 . معرفی…………………………………………………………………………………………………………………3

فصل دوم

2 . روشهای قراردادی تحلیل شیب سنگ…………………………………………………………….. 6

1 – 2 . مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 6

2 – 2 . آنالیز سینماتیك………………………………………………………………………………….. 6

3 – 2 . آنالیز تعادل محدود……………………………………………………………………………… 7

1 – 3 – 2 . تحلیل انتقالی……………………………………………………………………….. 8

2 – 3 – 2 . تحلیل واژگونی…………………………………………………………………….. 9

3 – 3 – 2 . تحلیل چرخشی………………………………………………………………….11

4 – 2 . شبیه سازهای ریزش سنگ……………………………………………………………….16

فصل سوم

3 . شیوه های عددی تحلیل شیب سنگ……………………………………………………………19

1 – 3 . روش پیوسته………………………………………………………………………………………20

2 – 3 . روش غیرپیوسته…………………………………………………………………………………23

1 – 2 – 3 . شیوه اجزای ناپیوسته………………………………………………………….24

2 – 2 – 3 . تحلیل تغییر شکل ناپیوستگی…………………………………………….32

3 – 2 – 3 . کدهای جریان ذره……………………………………………………………….33

3 – 3 . روش هیبریدی…………………………………………………………………………………..36

فصل چهارم

4 . توسعه و كاربرد مدل چندگانه………………………………………………………………………37

فصل پنجم

5 . پیشرفتهای آینده………………………………………………………………………………………….42

قسمت دوم

شبیه سازی پایداری شیب از طریق رادارجهت استخراج معادن به طور روباز…………….44

خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………….45

فصل اول

1 . مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..46

1 – 1 . پیش زمینه……………………………………………………………………………………….46

2- 1 . احتیاجات کاربر………………………………………………………………………………….46

3 – 1 . روش‌های ممکن…………………………………………………………………………….46

1 – 3 – 1 . نمایشگر زمین لرزه………………………………………………………….47

2 – 3 – 1 . رادار……………………………………………………………………………….47

3 – 3 – 1 . لیزر………………………………………………………………………………….48

4 – 3- 1 . عکس برداری……………………………………………………………………..48

4 – 1 . انگیزه برای استفاده از رادار…………………………………………………………..49

5 – 1 . کارهای سابق بر این برای نشان دادن شیب با استفاده از رادار…….49

6 – 1 . شیب و محدودیت‌ها…………………………………………………………………….50

فصل دوم

2 . رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………………………………51

1 – 2 . مفهوم رادار با فرکانس مدرج………………………………………………………..51

2 – 2 . پارامترهای رادار………………………………………………………………………….51

3 – 2 . راه اندازی رادار……………………………………………………………………………53

4 – 2 . بررسی اجمالی از اینترفرومتری راداری………………………………………53

فصل سوم

3 . شبیه سازی یک سلول منفرد، توسط اسکن……………………………………………56

1 – 3 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………….56

1 – 1 – 3 . تولید نقاطی برای شبیه سازی یک هدف مسطح…………56

2 – 1 – 3 . محاسبه مجموع انعکاس فرکانس………………………………….57

3 – 1- 3 – مدل سازی از طریق صدا……………………………………………….58

4 – 1 – 3 . مدل سازی یک تغییر و جابجایی در فاصله………………….58

2 – 3 . روش‌های به وجود آوردن محدوده فرکانس……………………………….59

1 – 2 – 3 . لایه گذاری از پایین‌ترین نقطه

برای افزایش رزولوشن تصویر………………………………..59

2 – 2 – 3 . حذف زواید (بزرگنمایی) برای

پایین آوردن سطوح لبة فرعی………………………………59

3 – 2 – 3 . پایه بندی برای حذف شیب فاز………………………………….60

3 – 3 . تعیین تغییر در فاصله………………………………………………………………61

1 – 3 – 3 . انتقال به محدوده زمانی……………………………………………….61

2 – 3 – 3 . پیوستگی فازی……………………………………………………………..62

3 – 3 – 3 . اختلاف فاز……………………………………………………………………64

4 – 3 – 3 . ابهام در فاز اختلافی……………………………………………………..65

5 – 3 – 3 . تعیین منطقه مورد نظر………………………………………………..65

6 – 3 – 3 . حذف جهش‌های در مقایر فاز…………………………………….66

7 – 3 – 3 . محاسبه شیفت در دامنه…………………………………………….66

4 – 3 . نتایج شبیه سازی…………………………………………………………………….68

5 -3 . نتیجه گیری……………………………………………………………………………….70

فصل چهارم

4 . قرائت‌های آزمایشگاهی سلول منفرد……………………………………………………71

1 – 4 . پارامترهای رادار مورد استفاده برای قرائت‌ها………………………….71

2 – 4 . اصطلاحات برای الگوریتم …………………………………………………….73

1 – 2 – 4 . جمع کردن اسکن‌ها برای بهبود …………………………….73

2 – 2 – 4 . انحنای ظاهری دیوار به واسطه پهنای اشعه بالا……..73

3 – 2 – 4 . تغییر در پهنای باند بالای حذف

خطاهای موجود در شیفت بزرگ …………………….76

3 – 4. نتایج قرائت‌های تجربی ………………………………………………………….76

1 – 3 – 4 . خطاهای شیفت کوچک………………………………………….77

2 – 3 – 4 . خطاهای شیفت بزرگ……………………………………………77

4 – 4 . نتیجه گیری ………………………………………………………………………..78

فصل پنجم

5 . شبیه سازی کل اسکن………………………………………………………………………..79

1- 5 . مفهوم شبیه سازی مطلب…………………………………………………………79

1 – 1 – 5 . تولید نقاط برای شبیه سازی سطح دیواره……………..79

2 – 1 – 5 . مدل سازی شیفت در دامنه ………………………………….79

2 – 5 . نتایج شبیه سازی انتقال جرم …………………………………………….81

1 – 2 – 5 . خطاهای شیفت کوچک…………………………………………..82

2 – 2 – 5 . خطاهای شیفت بزرگ…………………………………………….82

3 – 5 . نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………..84

فصل ششم

6 . عدم ارتباط موقتی……………………………………………………………………………..85

1 – 6 . تعریف عدم ارتباط موقتی ……………………………………………………85

2 – 6 . مقدار اطمینان – پیک منحنی ارتباط فاز ……………………………86

3 – 6 . عدم ارتباط موقتی به واسطه تغییر در زاویه ………………………..87

1 – 3 – 6 . مدلسازی تغییر در زاویه ………………………………………..87

2 – 3 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه تغییر در زاویه…………….87

3 – 3 – 6 . نتایج تشبیه سازی برای تغییر در زاویه ………………87

4 – 6 . عدم ارتباط موقت به واسطه شیفت موضعی……………………….91

1 – 4 – 6 . مدلسازی شیفت موضعی …………………………………….91

2 – 4 – 6 . شیفت میانگین کل سلول …………………………………..91

3 – 4 – 6 . کاهش در ارتباط به واسطه شیفت موضعی………….92

4 – 4 – 6 . نتایج برای شبیه سازی برای شیفت موضعی………93

5 – 6 . نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………………………94

1 – 5 – 6 . مدلسازی شکست گوه‌ای ……………………………………95

2 – 5 – 6 – نتایج شبیه سازی برای شکست گوه‌ای ……………95

6 – 6 . نتیجه‌گیری ………………………………………………………………………..96

1 – 6 – 6 . خلاصه نتایج شبیه سازی………………………………..97

2 – 6 – 6 . مقدار اطمینان بر عنوان اندازه پایداری ……………98

3 – 6 – 6 . تغییر در روش برای کاهش

عدم ارتباط موقتی ………………………………….98

فصل هفتم

7 . تغییرات اتمسفری……………………………………………………………………….100

1 – 7 . اثر تغییرات اتمسفری…………………………………………………….100

2 – 7 . شبیه سازی رفلکتور گوشه‌ای ………………………………………101

3 – 7 . شبیه سازی تغییر در شرایط اتمسفری ……………………….101

1 – 3 – 7 . تغییر در دما ………………………………………………….102

2 – 3 – 7 – تغییر در فشار………………………………………………..102

3 – 3 – 7 . تغییر در فشار جزئی بخار آب …………………….104

4 – 7 . تغییر اثرات اتمسفری با دامنه …………………………………….106

5 – 7 . الگوریتم ارتقاء یافته……………………………………………………..107

6 – 7 . نتایج برای شبیه سازی ……………………………………………….107

7 – 7 . نتیجه گیری …………………………………………………………………108

فصل هشتم

8 . نتایج………………………………………………………………………………………………….110

1 – 8 . مرور فرضیه…………………………………………………………………………..110

2 – 8 . خلاصه نتایج……………………………………………………………………..112

3 – 8 . ارزیابی نهایی تکنیک …………………………………………………………112

4 – 8 . روش اسکن توصیه شده …………………………………………………….113

منابع و معاخذ……………………………………………………………………………………………..115

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی; روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *