بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه 150 صفحه + docx

بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 320 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………

1

1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2

1-2. بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………

4

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………..

7

1-4. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….

10

1-5. متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………

11

1-6. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………

11

1-7. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………

12

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………….

13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..

15

2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

16

2-2. مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..

16

2-2-1. کراتین………………………………………………………………………………………………………………………..

16

2-2-1-1. تاریخچه کراتین………………………………………………………………………………………………….

16

2- 2-1-2. منابع کراتین……………………………………………………………………………………………………..

17

2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین……………………………………………………………………………

18

2-2-1-4. نقش کراتین در بدن…………………………………………………………………………………………..

21

2-2-1-5. عوارض جانبی…………………………………………………………………………………………………….

23

2-2-2. آمونیاک ………………………………………………………………………………………………………………………

25

25

2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی………………………………………………………………

25

2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش……………………………………………………………………….

26

2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین………………………………………………………………………………

27

2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی………………………………………………………………………….

29

2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی……………………………………………………………………………………..

32

2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک……………………………………………………………

32

2-2-2-6-1. خستگی مرکزی……………………………………………………………………………………………….

35

2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی…………………………………………………………………………………………….

40

2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده……………………………….

44

2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن……………………………………

47

2-2-4. وزن…………………………………………………………………………………………………………………………

48

2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن…………………………………………………………………………………………….

50

2-2-5. وزن بدون چربی ……………………………………………………………………………………………………..

52

2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی………………………………………………………………………………………….

53

2-2-7. سرعت…………………………………………………………………………………………………………………….

55

2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن………………………………………………………………………………..

56

2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت………………………………………………………………………………………..

58

2-2-8. چابکی…………………………………………………………………………………………………………………….

59

2-2-8-1. آزمون های چابکی……………………………………………………………………………………………..

60

2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین…………………………………………………………….

60

2-3-1. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………

61

2-3-2. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………

61

2-3-2-1. مکمل سازی کوتاه مدت………………………………………………………………………………….

63

2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت……………………………………………………………………………..

66

2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت……………………………………………………………………………

69

2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان……………………………………………………………………………….

74

2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی……………………………………………………………………………

76

2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی…………………………………………………………………..

80

2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک…………………………………………………………………………..

84

فصل سوم : روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………

85

3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

85

3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………

85

3-3. مشخصات آزمودنیها…………………………………………………………………………………………………………….

86

3-4. مکمل سازی آزمودنیها……………………………………………………………………………………

87

3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها………………………………………………………………………………………………….

88

3-6. متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….

88

3- 7. ابزار های اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………..

89

3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها…………………………………………………………………………………………….

89

3-8-1. قد………………………………………………………………………………………………………………………………..

89

3-8-2. خونگیری…………………………………………………………………………………………………………………….

90

3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی…………………………………………………………………………………….

90

3-8-3. ترکیبات بدن……………………………………………………………………………………………………………..

90

3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت………………………………………………………………………………………………

91

3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز………………………………………………………………………………………………..

92

3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………

93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………..

94

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

94

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها………………………………………………………………………………………..

95

4-2-1. آمونیاک………………………………………………………………………………………………………………………

96

4-2-2. سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………

97

4-2-3. چابکی………………………………………………………………………………………………………………………….

98

4-2-4. وزن بدن……………………………………………………………………………………………………………………..

99

4-2-5. توده بدون چربی………………………………………………………………………………………………………..

100

4-2-6. مایعات بدن…………………………………………………………………………………………………………………

101

4-2-7. کراتینین……………………………………………………………………………………………………………………..

102

4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن…………………………………………………………………………..

103

4-3. آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….

103

4-3-1. فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….

105

4-3-2. فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………..

106

4-3-3. فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………

107

4-3-4. فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………..

108

4-3-5. فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………….

109

4-3-6. فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………….

110

4-3-7. فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………….

111

4-3-8. فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………………

113

4-3-9. فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………………………….

114

4-3-10. فرضیه دهم……………………………………………………………………………………………………………….

118

4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق………………………………………………………………………………………………..

121

فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….

122

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

122

5-2. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

124

5-3. بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………….

129

5-4. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..

129

5-5. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..

131

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوستها

142

پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها………………………………………………………………………

143

پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند…………………………………

144

پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن …………………………………………………………

فهرست جدولها

صفحه

عنوان

45

جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی………………………………………………………………….

53

جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ……..

86

جدول 3-1 . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها………………………………..

95

جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما ……………………….

96

جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..

97

جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..

98

جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما ……………………………………….

99

جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما ……………………

100

جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما …………………….

101

جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون……….

102

جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه …………………

104

جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین…………………………….

فایل مفید دیگر:  مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری درتکواندوکاران نخبه دسته بندی تربیت بدنی

جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین………………………………

105

جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین………………………………

106

جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین…………………………………..

107

جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین………………

108

جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما………………………………………….

109

جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما…………………………………………..

110

جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما…………………………………………..

112

جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما………………..

113

جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما…………………………..

115

جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما……………………

116

جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما…………………

117

جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما…………………………

118

جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما………..

120

فهرست شکلها

عنوان

صفحه

شکل 2- 1. سنتز کراتین…………………………………………………………………………………………………………….

21

شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز…………………………………………………………………….

92

نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما…………..

110

نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………………………

111

نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………………………….

112

نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………………………

114

نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما…………………………..

115

نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………

117

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه; تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

جعبه دانلود

برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *