ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال 144 صفحه + docx

چكیده همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانونی بر آرای داوری، رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادی

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 144

حجم فایل: 334 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل و توضیحات:

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و مفاهیم

1. 1. مبحث اول: کلیات.. 2

1. 1. 1. معرفی مسئله. 2

1. 2 بیان اهمیت موضوع. 3

1. 3 پیشینه تحقیق. 4

1. 4. سؤال اصلی تحقیق. 5

1. 5. سؤالات فرعی تحقیق. 5

1. 6. فرضیه اصلی تحقیق. 5

1. 7. فرضیه های فرعی تحقیق. 5

1. 8. روش تحقیق. 6

1. 9. محدودیت‎های پژوهش.. 6

2. مبحث دوم: مفاهیم 6

2. 1 گفتار اول: داوری.. 6

2. 1. 1 معنای لغوی داوری.. 6

2. 1. 2 مفهوم حقوقی داوری.. 7

2. 1. 3 داوری در فقه. 9

2. 1. 4 داوری تجاری.. 10

2. 1. 5 داوری تجاری بین‌المللی. 11

2. 1. 6 داوری بین‌المللی در حقوق ایران. 12

2. 1. 7 داوری بین‌المللی در مقررات آنسیترال. 13

2. 1. 8 اهمیت داوری بین‏المللی. 14

2. 1. 9 اقسام داوری.. 16

2. 1. 9. 1 داوری سازمانی. 16

2. 1. 9. 2 داوری موردی یا اختصاصی. 17

2. 2 گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری.. 17

2. 2. 1 ابطال. 17

2. 2. 2 بطلان. 17

2. 2. 3 تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال. 17

گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی. 18

3. 1. جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی. 19

3. 2. قلمرو داوری در فقه اسلامی. 20

3. 3. میزان لزوم رای و قراداد داوری.. 21

3. 4. شرایط داور در فقه اسلامی. 22

3 مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری.. 24

3. 1 تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران. 24

3. 2. تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال. 26

فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

مقدمه: 31

1 مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال. 31

1. 1 گفتار اول: موارد ابطال رأی داور. 34

1. 1. 1. فقدان اهلیت طرفین. 36

1. 1. 2. بی‏اعتباری موافقتنامه داوری.. 38

1. 1. 3 عدم رعایت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاریه‏ها 40

1. 1. 4 عدم توفیق درارائه دلیل و مدارك پرونده 40

1. 1. 5 خروج داور از حدود اختیار. 41

1. 1. 6 تشكیل هیات داوری برخلاف قواعد 42

1. 1. 7 رأی مؤثر داور جرح شده 43

1. 1. 8 صدور رأی بر مبنای سند مجعول. 47

1. 1. 9 یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی.. 48

1. 1. 10 پایان مهلت درخواست ابطال رأی داوری.. 49

1. 2 گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری.. 50

1. 2. 1 بند اول: تفاوت ماده 33 و ماده 34 قانون داوری تجاری بین‏المللی. 50

1. 2. 2 بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50

1. 2. 2. 1 موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران غیرقابل ارجاع به داوری باشد. 51

1. 2. 2. 2 مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره 52

1. 2. 2. 3 آرای مربوط به اموال غیرمنقول. 53

1. 3 گفتارسوم: اصل 139 قانون اساسی و ابطال رأی داوری.. 54

1. 3. 1 بند اول: ابطال رأی داوری در اصل 139 قانون اساسی. 56

1. 3. 1. 1 تفاسیر اصل 139 قانون اساسی ایران. 57

1. 3. 1. 1. 1 نظریه تفسیر مضیق اصل 139 ق.ا. 57

1. 3. 1. 1. 2 نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق. 61

1. 3. 1. 1. 3 نظریه كمیته بررسی تفسیر بیانیه الجزایر. 63

1. 3. 1. 1. 4 نقد و بررسی نظریه كمیته تفسیر بیانیه الجزایر. 64

1. 3. 1. 1. 5 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای نمایندگی. 66

1. 3. 1. 1. 6 نقد و بررسی نظریه نمایندگی. 67

1. 3. 1. 1. 7 نظریه تفسیر اصل 139 ق.ا. بر مبنای عدم اهلیت.. 68

1. 3. 1. 1. 8 نقد و بررسی نظریه عدم اهلیت.. 69

1. 3. 1. 1. 9 نظریه مشروط بودن قابلیت ارجاع امر داوری.. 70

1. 3. 1. 2 نقد و بررسی تفاسیر مربوط به اصل 139 ق.ا 73

1. 3. 1. 3 نتیجه بررسی نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوری موضوع اصل 139 ق.ا 76

1. 3. 2 بند دوم: دعاوی نفتی. 77

2 مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران. 79

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال. 79

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری.. 82

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاكم بر داوری.. 82

2. 1. 1. 1 قانون شكلی حاكم بر داوری.. 83

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاكم بر داوری.. 84

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری.. 87

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین. 87

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع. 88

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع. 91

2. 1. 3 فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت.. 92

2. 1. 4 وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی. 94

2. 1. 5 عدم توجیه رأی.. 95

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی. 96

2. 2. 1 احكام تكمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال. 97

2. 2. 2 احكام تكمیلی در قانون داوری تجاری بین‌المللی. 97

2. 2. 3 احكام تكمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی. 98

فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال

1 مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری.. 100

1. 1 گفتاراول: اعتراض به رأی داوری.. 100

1. 2 گفتاردوم: مقررات شكلی در دعوی ابطال رای داور( در بیانیه الجزایر) 102

1. 2. 1 اشكال اعتراض علیه احكام داوری.. 103

2 مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری.. 104

2. 1 گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری.. 104

2. 1. 1 دادگاه صالح رسیدگی طبق مقررات قانون داوری تجاری بین‌الملل ایران. 104

2. 1. 2 دادگاه صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات اتاق ایران. 105

2. 1. 2. 1 در خصوص اختلافات تجاری داخلی ارجاع شده به اتاق بازرگانی. 105

2. 1. 2. 2 در خصوص اختلافات تجاری بین‌المللی ارجاع شده به مركز داوری اتاق ایران. 106

2. 1. 2. 3 مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رأی داور طبق مقررات قواعد داوری آنسیترال 106

2. 1. 3 دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی. 109

2. 1. 3. 1 دادگاه ارجاع كننده دعوی به داوری.. 109

2. 1. 3. 2 دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل دعوی.. 109

2. 2 گفتاردوم: رعایت مقررات شكلی در دعوی ابطال رأی داور. 110

2. 2. 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی. 110

2. 2. 2 مقررات شكلی در قانون آیین دادرسی مدنی. 112

2. 2. 3 گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال. 113

3 مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری.. 113

3. 1 گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری.. 114

3. 2 گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری.. 115

3. 2. 1 امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوری.. 116

3. 2. 2 قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117

3. 2. 2. 1 اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118

3. 2. 2. 2 اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121

فصل چهارم : نتیجه گیری

نتیجه‏گیری.. 125

پیشنهادات.. 132

منابع و مآخذ 133

 


از این که از سایت ما اقدام به دانلود فایل ” ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال ” نمودید تشکر می کنیم

هنگام دانلود فایل هایی که نیاز به پرداخت مبلغ دارند حتما ایمیل و شماره موبایل جهت پشتیبانی بهتر خریداران فایل وارد گردد.

فایل – ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال – با کلمات کلیدی زیر مشخص گردیده است:
داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوری آنسیترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *